SAF-rapporten "Sjukt i företagshälsovården"

Snedvriden konkurrens skadar företagshälsovården - En väl fungerande företagshälsovård är viktigt för att få en bra och säker arbetsmiljö. Men i dag snedvrider kommuner och landsting mer eller mindre systematiskt konkurrensen genom felaktig upphandling, godtycklig ersättning för sjukvård och subventioner till offentligägda producenter av företagshälsovård. Utan konkurrens på lika villkor med privata producenter minskar förutsättningarna för hög kompetens och effektivitet i branschen. Det skadar företagshälsovården. Det säger Dick Kling, chef för SAFs avdelning Analys och Utveckling, i en kommentar till SAF-rapporten ”Sjukt i företagshälsovården”. Rapporten bygger på en enkät som besvarats av över 400 företagshälsovårdsenheter över hela landet. I en rad exempel visas i rapporten hur konkurrensen snedvrids. Rapporten innehåller också en genomgång av marknadssituationen och konkurrensproblemen län för län. Rapporten visar att 80 procent av hälsorna anser att landstingens sätt att hantera remissrätt och ”fria nyttigheter”, dvs rätten att remittera patienter till provtagning på laboratorier, röntgen, specialistvård m m, snedvrider konkurrensen. 60 procent av de svarande anser att konkurrensen snedvrids genom underprissättning. För att komma till rätta med konkurrenssnedvridningen i branschen föreslår SAF: I första hand att kommuner och landsting avvecklar sina hälsor och upphandlar önskade tjänster på marknaden. I andra hand att kommuner och landsting som vill ha sina hälsor i egen regi inte säljer eventuell överskottskapacitet på marknaden. Vidare föreslår SAF: Att samtliga företagshälsor ges remissrätt. Att företagsläkare och företagssjukgymnaster ges generell rätt till vårdersättning. Ytterligare information: Eric Jannerfelt eller Lennart Palm, tfn 08-762 60 00. Rapporten kommer även att finnas på www.saf.se!

Prenumerera

Dokument & länkar