SAFs rekryteringsenkät hösten 1999: Fortsatta rekryteringsproblem ställer arbetsmarknadspolitiken inför vägval

SAFs rekryteringsenkät hösten 1999: Fortsatta rekryteringsproblem ställer arbetsmarknadspolitiken inför vägval - Företagens rekryteringssvårigheter är så stora att arbetsmarknadspolitiken står inför ett vägval. Sju av tio företag har haft rekryteringsproblem under det senaste halvåret, tre av tio har fått dra ner på expansionsplaner - trots fortsatt hög arbetslöshet. Den nuvarande arbetsmarknadspolitiken har nått vägs ände - inför en befarad situation med "överhettning" borde arbetsmarknadspolitiken nu rimligen koncentreras på sådana åtgärder som ökar tillgången på bristyrkesutbildade, som ökar rörligheten och som förbättrar människors motiv att ta arbete. Det säger Ulf Lindberg, SAFs regionchef i Stockholm och ansvarig för SAFs rekryteringsenkät hösten 1999. Enkäten har besvarats av 2550 företag och redovisas i rapporten "Vid vägs ände? - eller vägval för tillväxt". - De vanligaste problemen är brist på personer med tillräcklig erfarenhet eller utbildning. Bland de mindre företagen anger dessutom drygt vart tredje företag att "a-kassans regler minskar intresset att ta jobb". Mer än vart tionde småföretag uppger att förekomsten av "svartjobb" minskar intresset för "vita" jobb. Det är också påfallande - och ett dåligt betyg för arbetskraftens rörlighet - att många företag upplever att "regionen eller orten inte är tillräckligt attraktiv". - En tydlig tendens är att företagen rekryterar alltmer via kontakter och via internet. Arbetsförmedlingens traditionella förmedlingstjänster blir alltmer ointressanta. Mer än fyra av tio jobb anmäls inte ens till arbetsförmedlingen. Många arbetsgivare har intrycket att arbetsförmedlingen i första hand ser till de arbetssökandes behov och önskemål i stället för att försöka matcha ihop företaget och en lämplig sökande. SAF anser att i det korta perspektivet kan rekryteringsproblemen åtgärdas genom: * Aktiva utbildningsinsatser inom vissa bristyrken; stimulanser och krav för ökad rörlighet, såväl geografiskt som yrkesmässigt; uppstramning av a- kassereglerna; bättre samverkan mellan skolan och näringslivet; förstärkt kompetensutveckling i arbetslivet. På längre sikt är viktiga åtgärder följande: * Sänkta marginalskatter i breda inkomstskikt; slopad värnskatt; sänkta arbetsgivaravgifter; sänkt ägarbeskattning till nivå i paritet med omvärlden; moderniserad arbetsrätt ; ändrade konfliktregler; ändrad roll för AMS - fokusering på speciella problemgrupper; privata aktörer som driver arbetsmarknadsutbildning och arbetsförmedling; reformerad arbetslöshetsförsäkring; statliga A-kassor utan branschgränser. Ytterligare information: Ulf Lindberg, Anders Rydeman, Kristina Uddén, tfn 08-762 60 00. Hela rapporten finns på www.saf.se! ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00350/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar