Kallelse till årsstämma i Safe at Sea AB (publ)

Aktieägarna i Safe at Sea AB (publ), 556713-7947, kallas härmed till årsstämma, tisdagen den 16 maj 2017  kl.15.00 på Fars Hatt, Gamla Torget 2 i Kungälv.

Rätt att delta och anmälan

 Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska 

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 maj 2017, och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 10 maj 2017 skriftligen till Safe at Sea AB, Importgatan 15F, 422 46 Hisings Backa. Anmälan kan också göras per telefon 0303-23 07 00 eller per e-post invest@safeatsea.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

 Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 10 maj 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

 Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.safeatsea.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

 Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 3 203 437. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

0.      Stämman öppnas.
1.      Val av ordförande vid stämman.
2.      Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.      Godkännande av dagordning.
4.      Val av en eller två protokolljusterare.
5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7.      Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8.      Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9.      Val av styrelse och revisor.
10.  Beslut om ändring av bolagsordning
11.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
12.  Övriga ärenden.
13.  Stämman avslutas.

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Punkt 7 b – Resultatdisposition

 Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkt 8 och 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse och revisor

 Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att Frejs Revisorer AB väljs till bolagets samt att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Förslag till styrelse, omval av Linda Ahl, Peter Alexandersson, Håkan Ekstrand, Simon Hemberg och Kaj Lehtovaara. Styrelsearvode föreslås till ett (1) prisbasbelopp vardera till styrelsens ledamöter och två (2) prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Ledamöter som ej erhåller arvode är Kaj Lehtovaara och Peter Alexandersson.

Punkt 10 – Ändring av bolagsordning

 Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen:
Ändring av § 2 Styrelses säte till: Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

Punkt 11 – Bemyndigande om nyemission

 Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som motsvarar ett belopp om högst 5 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmande om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen vid behov ska kunna tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och fullständiga beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Importgatan 15F i Hisings Backa och på bolagets webbplats www.safeatsea.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Kungälv den 18 april 2017

Safe at Sea AB (publ)

STYRELSEN

For more information please contact

Erik Rudelius,                                     

Telefon +46 (0)303-23 07 05
erik@safeatsea.se

This information is information that Safe at Sea AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, on 04/18/2017.

Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, RescueRunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Safe at Sea är även ägare till Safe at Sea Management AB, ett bolag som tillhandahåller managementtjänster för sjöfarten. Safe at Seas aktie är listad på AktieTorget.

Taggar:

Om oss

Safe at Sea are specialists in developing, manufacturing and customizing safety systems and personal equipment for SAR operations. Our flagship is the RescueRunner, originally developed by the Swedish Sea Rescue Society. The RescueRunner is the most efficient way to safely rescue a person in water.

Prenumerera

Dokument & länkar