ÅRSSTÄMMA I AB SAGAX

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad

Vid AB Sagax årsstämma den 7 maj 2018 fastställdes resultat- och balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman fastställde även styrelsens förslag till utdelning till aktieägarna om 1,80 kronor per stamaktie av serie A och serie B samt att årsstämman även beslutade om utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per preferensaktie och stamaktie av serie D för räkenskapsåret 2017 med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie och stamaktie av serie D. Som avstämningsdag för utdelning på stamaktier av serie A och serie B fastställdes den 9 maj 2018. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier och stamaktier av serie D fastställdes fredagen den 29 juni 2018, fredagen den 28 september 2018, fredagen den 28 december 2018 och fredagen den 29 mars 2019. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclears försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag. Årsstämman beslutade även att de nya stamaktier av serie D som beslutades att emitteras med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt de nya stamaktier av serie D och de nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmobemyndigande skall ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear förda aktieboken.

Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade även om omval av styrelseledamöterna Johan Cederlund, Filip Engelbert, David Mindus, Staffan Salén, Johan Thorell och Ulrika Werdelin. Staffan Salén utsågs till styrelsens ordförande. Stämman beslutade även att arvoden skall utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 165 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman även om principer för utseende av en valberedning inför årsstämman 2019.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att för den kommande ettårsperioden omvälja Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, som har för avsikt att utse Magnus Fredmer som huvudansvarig revisor. Arvodet till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Beslutet var i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Incitamentsprogram 2018/2021

Årsstämman beslutade om införande av Incitamentsprogram 2018/2021 genom en emission av högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget, Satrap Kapitalförvaltning AB. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att i juni 2021 teckna en ny stamaktie av serie B i AB Sagax. Årsstämman beslutade även att godkänna att Satrap Kapitalförvaltning AB får överlåta högst 500 000 teckningsoptioner i AB Sagax av serie 2018/2021 till anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2018/2021. Varje anställd skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tolftedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Det maximala antalet tillkommande stamaktier av serie B beräknas uppgå till högst 500 000 stycken motsvarande cirka 0,34 procent av det totala antalet stamaktier av serie B i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 875 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är eller blir anställda i AB Sagax eller dess dotterbolag. Bolagets styrelse och verkställande direktör omfattas inte av erbjudandet. Besluten var i enlighet med styrelsens förslag. 

Styrelsebemyndiganden

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, stamaktier av serie D, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av röstetalet i bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna skall ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade även om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om förvärv av sammanlagt så många stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, stamaktier av serie D, teckningsoptioner och/eller konvertibler att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier skall ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Förvärv av egna teckningsoptioner och/eller konvertibler skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar högst marknadsvärdet. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Vidare beslutade årsstämman om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av hela eller delar av bolagets innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, stamaktier av serie D, och/eller teckningsoptioner som likvid vid förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag till ett pris motsvarande börskursen, eller beträffande teckningsoptioner, marknadsvärdet vid överlåtelsetillfället. Överlåtelse av hela eller delar av bolagets innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier och/eller stamaktier av serie D skall även kunna ske, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, för att finansiera sådana förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Företrädesemission av stamaktier av serie D

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut av den 5 april 2018 att öka bolagets aktiekapital med högst 41 758 874,50 kronor genom nyemission av högst 23 862 214 stamaktier av serie D, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen är 27,50 kronor per ny stamaktie av serie D och vid full teckning kommer företrädesemissionen att tillföra Sagax 656 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Rätt att teckna stamaktier av serie D skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 11 maj 2018 är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje befintlig aktie (oavsett om det är stamaktie av serie A, stamaktie av serie B, stamaktie av serie D eller preferensaktie) berättigar till en teckningsrätt. Tio teckningsrätter berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie D. Teckning av stamaktier av serie D med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 15 maj 2018 till och med den 29 maj 2018. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Anmälan om teckning av stamaktier av serie D skall även kunna ske utan stöd av teckningsrätter under teckningsperioden. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2018 till 2 648  000 kvadratmeter fördelat på 501 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 18.30.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar