ÅRSSTÄMMA I AB SAGAX

 

Vid AB Sagax årsstämma den 4 maj 2012 fastställdes resultat- och balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman fastställde även styrelsens förslag till utdelning med 4,00 kronor per stamaktie samt 2,00 kronor per preferensaktie för räkenskapsåret 2011 med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie. Som avstämningsdag för utdelning på stamaktier fastställdes den 9 maj 2012. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier fastställdes fredagen den 29 juni 2012, fredagen den 28 september 2012, fredagen den 28 december 2012 och torsdagen den 28 mars 2013. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag. Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade även om omval av styrelseledamöterna Johan Cederlund, Filip Engelbert, Göran E Larsson, David Mindus, Staffan Salén, Johan Thorell och Ulrika Werdelin. Göran E Larsson utsågs till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att oförändrade arvoden skall utgå med 275 000 kronor till styrelseordföranden och med 165 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Beslutet var i enlighet med valberedningens förslag. I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman även om principer för utseende av en valberedning inför årsstämman 2013.

Årsstämman beslutade att för den kommande ettårsperioden välja Ernst & Young AB som revisionsbolag med Jonas Svensson som huvudansvarig påskrivande revisor samt Magnus Fredmer som ytterligare påskrivande revisor. Årsstämman beslutade att arvodet till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade även om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet skall utgöra lägst 200 miljoner kronor och högst 800 miljoner kronor samt att gränserna för antalet aktier skall vara lägst 40 miljoner och högst 160 miljoner. Årsstämman beslutade även om införande av ett nytt aktieslag i bolagsordningen, stamaktier av serie B, som medför 1/10 röst per aktie. De aktier som tidigare benämnts stamaktier skall fortsättningsvis benämnas stamaktier av serie A. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförandet av bytet av värdepapperssort för befintliga stamaktier till att utgöra stamaktier av serie A är den 1 juni 2012. Årsstämman beslutade även om att ändra bolagsordningen vad gäller regleringen om fondemission innebärande att om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B skall vara oförändrat. Finns både stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Vidare beslutade årsstämman om redaktionella ändringar av bolagsordningen, sammanhörande med införandet av ett nytt aktieslag. Besluten var i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om införande av Incitamentsprogram 2012/2015 genom emission av högst 100 000 teckningsoptioner av serie 2012/2015. Rätt till teckning skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Satrap Kapitalförvaltning AB. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en stamaktie av serie A i Sagax. Ökningen av Sagax aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 500 000 kronor motsvarande en utspädning om cirka 0,75 procent av det totala antalet stamaktier av serie A i Sagax. Incitamentsprogrammet riktar sig till samtliga Sagax anställda med undantag för verkställande direktören som ej skall erbjudas möjlighet att delta. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier och/eller teckningsoptioner i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av röstetalet i bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2012. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om förvärv av sammanlagt så många stamaktier av serie A, stamaktier av serie B (om sådana utgivits), preferensaktier och/eller teckningsoptioner att bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Förvärv av egna teckningsoptioner skall ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar högst marknadsvärdet. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av hela eller delar av bolagets innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B (om sådana utgivits), preferensaktier och/eller teckningsoptioner som likvid vid förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag till ett pris motsvarande börskursen, eller beträffande teckningsoptioner, marknadsvärdet vid överlåtelsetillfället. Överlåtelse av hela eller delar av bolagets innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och/eller preferensaktier skall även kunna ske, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, för att finansiera sådana förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.

 

                                                        

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2012 till 1 137 000 kvadratmeter fördelat på 132 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2012 kl. 17.30.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar