BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

RÄKENSKAPSÅRET 2017

 •  Hyresintäkterna ökade med 20 % till 1 870 miljoner kronor (1 563 miljoner kronor föregående år).
 •  Förvaltningsresultatet ökade med 21 % till 1 334 (1 098) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 24 % till 7,40 (5,96) kronor.
 •  Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 1 656 (1 891) miljoner kronor, varav 541 (565) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
 •  Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 572 (-89) miljoner kronor, varav 65 (–38) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
 •  Årets resultat efter skatt uppgick till 2 965 (2 453) miljoner kronor.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1 194 (965) miljoner kronor motsvarande 6,52 (5,12) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 •  Sagax har under året nettoinvesterat 1 680 (2 780) miljoner kronor. Fastigheter förvärvades för 1 382 (3 417) miljoner kronor.
 •  Styrelsen föreslår att utdelningen per A- och B-aktie höjs med 24 % till 1,80 (1,45) kronor. Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kronor per D- och preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor. Utdelningen är i enlighet med bolagets utdelnings-policy och motsvarar 33,4 % av förvaltningsresultatet.

FJÄRDE KVARTALET 2017

 •  Hyresintäkterna ökade med 16 % till 498 (429) miljoner kronor.
 •  Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 340 (286) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 36 % till 1,89 (1,39) kronor.
 •  Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 763 (965) miljoner kronor, varav 222 (340) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
 •  Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 98 (154) miljoner kronor, varav 16 (53) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 991 (1 223) miljoner kronor.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 275 (215) miljoner kronor motsvarande 1,48 (0,94) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
 •  Sagax har under kvartalet nettoinvesterat 646 (779) miljoner kronor varav 557 (1 006) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

PROGNOS FÖR 2018

För 2018 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 490 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 december 2017 till 2 489 000 kvadratmeter fördelat på 495 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 16.15 CET.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.