Delårsrapport för januari-juni år 2007 - Fortsatt god utveckling för bolaget

Hyresintäkter
Hyresintäkterna för perioden januari–juni år 2007 ökade till 167,7 miljoner kronor (112,5 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

Förvaltningsresultat
Förvaltningsresultatet ökade till 62,0 (42,2) miljoner kronor.

Resultat efter skatt
Periodens resultat efter skatt ökade till 327,1 (79,5) miljoner kronor, motsvarande 26,45 (5,83) kronor per stamaktie. Orealiserade värdeförändringar bidrog med 271,9 (49,1) miljoner kronor.

Fastighetsförvärv
Under perioden har överenskommelser tecknats om fastighetsförvärv uppgående till 842,1 (487,8) miljoner kronor, varav tillträtt 842,1 (409,8) miljoner kronor.

Fastighetsförsäljningar
Under perioden har två fastigheter sålts med en realiserad värdeförändring om 14,6 miljoner kronor. Avtal har tecknats om försäljning av ytterligare fyra fastigheter, vilka värderats till försäljningspris. Detta har redovisats som orealiserad värdeförändring med 80 miljoner kronor.

Fastigheternas marknadsvärde
Fastighetsportföljens marknadsvärde uppgick till 4 445 (2 464) miljoner kronor vid periodens slut. Direktavkastningen under perioden uppgick till 7,5 %.

Prognos för år 2007
För år 2007 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv uppgå till 130 miljoner kronor.


Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar