Delårsrapport för januari-september 2007

Hyresintäkter
Hyresintäkterna för perioden januari-september år 2007 ökade till 263,8 miljoner kronor (176,4 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

Förvaltningsresultat
Förvaltningsresultatet ökade till 96,6 (66,8) miljoner kronor.

Resultat efter skatt
Periodens resultat efter skatt ökade till 390,2 (96,4) miljoner kronor, motsvarande 31,15 (6,82) kronor per stamaktie. Orealiserade värdeförändringar bidrog med 310,8 (47,7) miljoner kronor.

Fastighetsförvärv
Under perioden har överenskommelser tecknats om fastighetsförvärv uppgående till 843,5 (700,1) miljoner kronor, varav tillträtt 843,5 (598,1) miljoner kronor.

Fastighetsförsäljningar
Under perioden har två fastigheter sålts med en realiserad värdeförändring om 14,6 miljoner kronor. Avtal tecknades under det andra kvartalet om försäljning av ytterligare fyra fastigheter, vilka frånträtts den 11 oktober. Detta har redovisats som orealiserad värdeförändring om 80 miljoner kronor.

Fastigheternas marknadsvärde
Fastighetsportföljens marknadsvärde uppgick till 4 553 (2 708) miljoner kronor vid periodens slut. Direktavkastningen under perioden uppgick till 7,8 %.

Prognos för år 2007
För år 2007 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv uppgå till 130 miljoner kronor.

Notering
Den 8 oktober noterades AB Sagax på OMX Nordiska Börs Stockholm, Small Cap.


Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar