DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2016

JANUARI-SEPTEMBER 2016

 •  Hyresintäkterna ökade med 20 % till 1 134 miljoner kronor (947 miljoner kronor föregående år).
 •  Förvaltningsresultatet ökade med 24 % till 812 (654) miljo­ner kronor. Förvaltningsresultatet per stamaktie efter utspäd­ning ökade med 28 % till 4,57 (3,57) kronor.
 •  Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 927 (472) miljoner kronor, varav 225 (130) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
 •  Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt –243 (1) miljoner kronor. Räntederivat svarade för –267 (1), varav –91 (12) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 230 (876) miljo­ner kronor.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten före föränd­ring av rörelsekapital uppgick till 750 (516) miljoner kronor motsvarande 4,18 (2,70) kronor per stamaktie efter utspäd­ning.
 • Sagax har under perioden nettoinvesterat 2 010 (1 612) mil­joner kronor, varav 2 411 miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter. 

TREDJE KVARTALET 2016

 •  Hyresintäkterna ökade med 22 % till 403 miljoner kronor (330 miljoner kronor föregående år).
 •  Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 296 (259) miljo­ner kronor.
 •  Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 125 (41) miljoner kronor, varav 74 (41) miljoner kronor från joint ventures.
 •  Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 18 (–86) miljoner kronor. Räntederivat svarade för 1 (–86), varav 7 (–33) miljoner kronor från joint ventures.
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 336 (154) miljoner kronor.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 229 (193) miljoner kronor.
 • Sagax har under det tredje kvartalet 2016 nettoinvesterat 777 (842) miljoner kronor. Sagax har förvärvat 28 fastighe­ter och avyttrat 11 fastigheter under kvartalet.

JUSTERAD PROGNOS FÖR 2016

För 2016 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resulta­tet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighets­bestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 090 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 1 060 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för perioden januari-mars 2016.  

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2016 till 2 235 000 kvadratmeter fördelat på 431 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl. 10.45.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera