DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017

FÖRSTA HALVÅRET 2017

 •  Hyresintäkterna ökade med 24 % till 904 miljoner kronor (731 miljoner kronor föregående år). 
 •  Förvaltningsresultatet ökade med 26% till 651 (516) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 25 % till 3,60 (2,88) kronor. 
 •  Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 619 (801) miljoner kronor, varav 228 (151)miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag. 
 •  Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 429 (–261) miljoner kronor, varav 41 (–99)miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag. 
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 441 (894) miljoner kronor. 
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 612 (517) miljoner kronor motsvarande 3,35 (2,89) kronor per A- och B-aktie efter utspädning. 
 •  Sagax har under perioden nettoinvesterat 861 (1 233) miljoner kronor. Fastigheter förvärvades för 712 (1 182) miljoner kronor.

ANDRA KVARTALET 2017

 •  Hyresintäkterna ökade med 22 % till 460 (377) miljoner kronor. Förvaltningsresultatet ökade med 25 % till 349 (279) miljoner kronor.
 •  Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 25 % till 1,94 (1,57) kronor. 
 •  Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 285 (542) miljoner kronor, varav 78 (87) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag. 
 •  Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 378 (–98) miljoner kronor, varav 21 (–35) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag. 
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 882 (622) miljoner kronor. 
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 377 (334) miljoner kronor motsvarande 2,20 (1,93) kronor per A- och B-aktie efter utspädning. 
 •  Sagax har under kvartalet nettoinvesterat 646 (1 153) miljoner kronor. Fastigheter förvärvades för 581 (128) miljoner kronor. 
 •  Inlösenerbjudande till Sagax preferensaktieägare ledde till att 71,2 % av preferensaktierna inlöstes och att 45,3 miljoner D-aktier emitterades.

JUSTERAD PROGNOS FÖR 2017
För 2017 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 320 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 1 290 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari-mars 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 – 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2017 till 2 399 000 kvadratmeter fördelat på 479 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 13.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera