DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018

■ Hyresintäkterna ökade med 19 % till 529 miljoner kronor (444 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

■ Förvaltningsresultatet ökade med 17 % till 354 (302) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 19 % till 1,98 (1,66) kronor.

■ Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 351 (334) miljoner kronor, varav 67 (150) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.

■ Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 125 (51) miljoner kronor, varav 13 (20) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.

■ Periodens resultat efter skatt uppgick till 681 (559) miljoner kronor.

■ Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 278 (221) miljoner kronor motsvarande 1,50 (1,15) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

■ Sagax har under perioden nettoinvesterat 1 365 (215) miljoner kronor varav 1 342 (131) miljoner kronor avsåg fastigheter.

JUSTERAD PROGNOS FÖR 2018

För 2018 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 530 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 1 490 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2017.

FÖRETRÄDESEMISSION AV D-AKTIER

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman den 7 maj 2018 en nyemission av stamaktier av serie D med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 656 miljoner kronor. Varje tiotal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av 1 stamaktie av serie D för 27,50 kronor (1:10).

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2018 till 2 648  000 kvadratmeter fördelat på 501 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 15.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.