KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB SAGAX (PUBL)

 

Aktieägarna i AB Sagax (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 kl. 17.00  i Bolagets lokaler, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

 

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

-           dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 29 april 2011,

-           dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress: AB Sagax, attention: Coco Thorin, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, per fax: +46 8 545 83 549 eller via e-post till: coco.thorin@sagax.se, senast fredagen den 29 april 2011 kl. 16.00.

Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer.

I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud måste fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar medtagas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.sagax.se samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-mail. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress, faxnummer och e-mail som ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) fredagen den 29 april 2011 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

                                        

 

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2010 till 1 024 000 kvadratmeter fördelat på 129 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2011 kl. 17.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar