KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB SAGAX

Aktieägarna i AB Sagax (publ), org. nr. 556520-0028 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 mars 2013 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Sagax styrelse föreslår att en extra bolagsstämma, den 19 mars 2013, beslutar om en minskning av bolagets aktiekapital och en fondemission där tio (10) stamaktier av serie B erhålls vederlagsfritt för varje existerande stamaktie av serie A. Åtgärden syftar till att förbättra likviditeten och öka bolagets finansiella flexibilitet.

Aktieägare som vill delta på den extra bolagsstämman skall:

-       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 13 mars 2013

-       dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: AB Sagax, attention: Coco Thorin, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, per fax: +46 8 545 83 549 eller via e-post till: coco.thorin@sagax.se, senast onsdagen den 13 mars 2013 kl. 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person skall förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.sagax.se samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress, faxnummer och e-post som ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på den extra bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear) onsdagen den 13 mars 2013 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2012 till 1 159 000 kvadratmeter fördelat på 134 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (symbol SAGA A och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2013 kl 14.30.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.