NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Sagax offentliggjorde genom pressmeddelande den 1 juni att en företrädesemission om 23 862 214 stamaktier av serie D genomförts och den 14 juni att en riktad kontant nyemission om 9 574 617 stamaktier av serie D genomförts. Det innebär att Sagax sammanlagt under juni månad har emitterat 33 436 831 stamaktier av serie D. I tillägg har Sagax med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogram 2015/2018 under juni månad emitterat 121 275 stamaktier av serie B.

Per 29 juni 2018, som en följd av ovanstående transaktioner, uppgår det totala antalet aktier i Sagax till 273 180 255. Antalet utestående aktier fördelas på 13 416 822 stamaktier av serie A, 145 979 405 stamaktier av serie B varav 1 000 000 aktier i egen räkning, 97 000 000 stamaktier av serie D och 16 784 028 preferensaktier. Det totala antalet röster uppgår till 39 393 165,3. Aktier av serie A representerar 13 416 822 röster, aktier av serie B representerar 14 597 940,5 röster, aktier av serie D representerar 9 700 000 röster och preferensaktier representerar 1 678 402,8 röster. Aktiekapitalet uppgår till totalt 478 065 446,25 kronor.


För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om Sagax
Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2018 till 2 648 000 kvadratmeter fördelat på 501 fastigheter. Sagax är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08.00.

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar