NYTT ANTAL PREFERENSAKTIER I SAGAX

Som framgår av tidigare pressmeddelande har Sagax genomfört en riktad nyemission om 4 000 000 preferensaktier. Aktierna har registrerats hos Euroclear under juni 2009. Efter genomförd emission finns totalt 32 682 598 aktier i Sagax fördelade på 12 077 322 stamaktier och 20 605 276 preferensaktier. Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar