NYTT ANTAL PREFERENSAKTIER I SAGAX

Den 18 juni pressmeddelade Sagax att bolaget tillsammans med Hemfosa förvärvat fastighetsbolaget DK Properties AB. Som del av förvärvet meddelades att Sagax avtalat om att emittera 1,7 miljoner preferensaktier.

Efter genomförd emission av 1 752 547 preferensaktier finns totalt 49 329 344 aktier i Sagax fördelade på 12 077 322 stamaktier och 37 252 022 preferensaktier.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

                                

 Om AB Sagax

 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2010 till 952 000 kvadratmeter fördelat på 116 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se. 

 

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juli 2010 kl. 08.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar