NYTT ANTAL UTESTÅENDE STAMAKTIER I SAGAX

Som framgått av tidigare pressmeddelande har Sagax genomfört en fondemission. Antalet stamaktier av serie B har därmed ökat med 134 168 220 och antalet röster med 13 416 822. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Sagax till 197 585 042 fördelat på 13 416 822 stamaktier av serie A, 134 168 220 stamaktier av serie B och 50 000 000 preferensaktier. Efter fondemissionen uppgår antalet röster till 31 833 644 och aktiekapitalet till 345 773 823,50 kronor.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus, på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2012 till 1 159 000 kvadratmeter fördelat på 134 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2013 kl. 10.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar