SAGAX ÅRSREDOVISNING FINNS NU PÅ HEMSIDAN WWW.SAGAX.SE

Sagax årsredovisning för år 2014 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.sagax.se (http://www.sagax.se/).

AB Sagax årsredovisning för 2014 innehåller en revisionsanmärkning, se sidan 124 i årsredovisningen. I början av 2014 övergick Sagax från kvartalsvis till månatlig redovisning av mervärdesskatt. Till följd av en felaktig rutin kom Sagax att erlägga källskatter och arbetsgivaravgifter med 1 till 13 dagars dröjsmål under perioden februari-september 2014. Dröjsmålen har medfört merkostnader om 30 000 kronor. Den felaktiga rutinen upptäcktes och korrigerades i september. Enligt gällande lagstiftning är revisorn skyldig att anmärka i revisionsberättelsen om bolaget ej i rätt tid betalat skatter och avgifter som omfattas av skatteförfarandelagen. Nedan redovisas revisorns anmärkning.

”Anmärkning

Vid flera tillfällen under räkenskapsåret har avdragen källskatt och arbetsgivaravgifter inte betalats i rätt tid. Eftersom bolaget inte har lidit någon väsentlig skada påverkas inte vårt uttalande om ansvarsfrihet.”

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2014 till 1 634 000 kvadratmeter fördelat på 184 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015 kl. 17.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera