SAGAX AVYTTRAR FASTIGHET UTANFÖR TAMMERFORS

Sagax har avyttrat fastigheten Tuottotie 4 i Birkala utanför Tammerfors för en köpeskilling om 57 miljoner kronor. Fastigheten omfattar 4 730 kvadratmeter uthyrningsbar area. Köpeskillingen överstiger bokfört värde med 2 miljoner kronor samt anskaffningskostnaden med 5 miljoner kronor. Försäljningen medför ett koncernmässigt resultat efter skatt om 1 miljon kronor. Frånträde har ägt rum idag.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 – 545 83 545.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2013 till 1 336 000 kvadratmeter fördelat på 141 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2014 kl. 12.20.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar