SAGAX EMITTERAR FEMÅRIGT OBLIGATIONSLÅN

 

Sagax har emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 350 miljoner kronor. Lånet har riktats till institutionella investerare och kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Obligationslånet löper med en fast ränta om 6,50 procent per år motsvarande 420 räntepunkter över den femåriga swapräntan. Obligationerna har emitterats till 100 procent av nominellt värde.

Obligationslånet syftar till att diversifiera bolagets finansieringskällor och förlänga kapitalbindningen.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

-      "I och med emissionen utvecklar Sagax sin närvaro på obligationsmarknaden som vi tror är ett bra komplement till övriga finansieringskällor."

Pareto Öhman AB har varit finansiell rådgivare till Sagax i obligationsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

 

                                               

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2011 till 1 144 000 kvadratmeter fördelat på 136 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2012 kl. 17.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar