Sagax fastställer finansiella mål

Styrelsen i Sagax har fastställt följande finansiella mål för verksamheten:

- Avkastning på eget kapital
Avkastningen på eget kapital skall under en konjunkturcykel uppgå till lägst 15 procent.

- Förvaltningsresultat
Förvaltningsresultatet skall öka med minst 15 procent per år.

- Räntetäckningsgrad
Räntetäckningsgraden skall långsiktigt ej understiga 150 procent.

- Soliditet
Soliditeten skall långsiktigt överstiga 20 procent.

- Räntebindning
Den genomsnittliga räntebindningstiden på koncernens långfristiga lån skall uppgå till minst 4 år.

- Utdelningspolicy
Bolagets förvärvsstrategi medför att bolaget har ett kapitalbehov för finansiering av förvärv. Styrelsens bedömning är att det mest gynnsamma för aktieägarna under de närmaste åren är att i stor utsträckning återinvestera genererat resultat. Preferensaktierna skall erhålla utdelning av två kronor per aktie. Styrelsens bedömning är att utdelning till bolagets stamaktieägare tidigast kan komma ifråga då lösenvärdet av bolagets preferensaktier till fullo säkerställts av bolagets bundna konsolideringsfond.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar