SAGAX FÖRETRÄDESEMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE D OM 656 MILJONER KRONOR ÖVERTECKNAD

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag.

  •  Sagax företrädesemission av stamaktier av serie D var vid anmälningsperiodens utgång övertecknad.
  •  Sammanlagt tillförs Sagax 656 miljoner kronor före emissionskostnader.
  •  Efter företrädesemissionen uppgår antalet utestående stamaktier av serie D till 87 425 383 stycken.

AB Sagax (”Sagax” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 5 april 2018 styrelsens beslut, som godkändes av årsstämman den 7 maj 2018, om en nyemission av stamaktier av serie D med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst 656 miljoner kronor. Teckningsperioden för företrädesemissionen avslutades den 29 maj 2018.

654 miljoner kronor motsvarande 99,6 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 269 miljoner kronor anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således övertecknad. Genom företrädesemissionen kommer Sagax att tillföras 656 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,9 miljoner kronor. De som har tecknat stamaktier av serie D utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet och beräknas informeras via en avräkningsnota som kommer att skickas ut den 1 juni 2018. Endast de som erhållit tilldelning kommer att underrättas.

Totalt ökar Bolagets aktiekapital med 41 758 874,50 kronor från 419 338 760,75 kronor till 461 097 635,25 kronor och det totala antalet utestående aktier ökar från 239 622 149 till 263 484 363 stycken. Efter företrädesemissionen uppgår antalet utestående aktier till 13 416 822 stamaktier av serie A, 145 858 130 stamaktier av serie B, 87 425 383 stamaktier av serie D och 16 784 028 preferensaktier.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 7 juni 2018. De nya stamaktierna av serie D beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 13 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2018 till 2 648 000 kvadratmeter fördelat på 501 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på
www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 08.30. 

Viktig information 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Sagax. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av värdepapper inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga värdepapper får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende värdepapper genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Sagax aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar