SAGAX FÖRETRÄDESEMISSION OM 383 MKR ÖVERTECKNAD – SAGAX BESLUTAR OM RIKTAD EMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE D OM 101 MKR

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag.

  • Sagax företrädesemission av stamaktier av serie D om 383 Mkr övertecknades
  • Emissionen utökas genom en riktad emission av stamaktier av serie D om 101 Mkr
  • Totalt tillförs Sagax 484 Mkr före emissionskostnader
  • Efter emissionerna uppgår antalet utestående stamaktier av serie D till 18 250 000

AB Sagax (”Sagax” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 7 september 2016 styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemisson av stamaktier av serie D om högst 383 miljoner kronor samt förslag att bemyndiga styrelsen att genomföra en riktad emission av stamaktier av serie D om högst 101 miljoner kronor. Teckningsperioden för företrädesemissionen avslutades den 28 oktober 2016.

368 miljoner kronor motsvarande 96 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 117 miljoner kronor motsvarande 31 procent av företrädesemissionen tecknats utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således övertecknad. Genom företrädesemissionen kommer Sagax att tillföras 383 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. De som har tecknat stamaktier av serie D utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet och beräknas informeras den 2 november 2016. Endast de som erhållit tilldelning kommer att underrättas.

I tillägg till företrädesemissionen har styrelsen i Sagax med stöd av den extra bolagsstämmans bemyndigande beslutat om en riktad emission om 101 miljoner kronor till de investerare som ingått investeringsåtaganden i samband med företrädesemissionen. Den riktade emissionen motsvarar en utspädning om 1,6 procent i förhållande till antalet befintliga aktier och röster beräknat på antalet aktier och röster efter företrädesemissionen och den riktade emissionen. Skälet till den riktade emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att uppfylla investeringsåtagandena som ingåtts med anledning av företrädesemissionen samt för att öka spridningen av aktien och underlätta en ändamålsenlig handel i stamaktien av serie D.

Teckningskursen i företrädesemissionen och den riktade emissionen är 26,50 kronor per stamaktie av serie D. Totalt tillförs Sagax därmed 484 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Totalt emitteras 18 250 000 nya stamaktier av serie D. Företrädesemissionen omfattar 14 434 996 aktier och den riktade emissionen 3 815 004 aktier. Sagax registrerade aktiekapital ökar således med 25 261 243 kronor till följd av företrädesemissionen och 6 676 257 kronor till följd av den riktade emissionen.

Totalt ökar aktiekapitalet med 31 937 500 kronor från 380 668 666 kronor till 412 606 166 kronor och det totala antalet utestående aktier ökar från 217 524 952 till 235 774 952. Antalet utestående aktier fördelas på 13 416 822 stamaktier av serie A, 145 858 130 stamaktier av serie B, 18 250 000 stamaktier av serie D och 58 250 000 preferensaktier när förträdesemissionen och den riktade emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) var den 1 november 2016. De nya stamaktierna av serie D som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 9 november 2016.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Sagax i samband med företrädesemissionen.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2016 till 2 235 000 kvadratmeter fördelat på 431 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 november 2016 kl. 08.00. 

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Sagax. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Sagax aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar