SAGAX GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE D OCH TILLFÖRS 302 MILJONER KRONOR

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen i AB Sagax (publ) (”Sagax”) eller (”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 7 maj 2018 beslutat om en riktad kontant nyemission om 9 574 617 stamaktier av serie D. Emissionen tillför Bolaget 302 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 31,50 kronor per aktie genom en så kallad accelererad book building-process vilket motsvarar en rabatt om 4,85 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för de senaste 10 handelsdagarna. 

Styrelsen konstaterar att efterfrågan i den riktade nyemissionen var god då det kommunicerade utrymmet om cirka 300 miljoner kronor övertecknades av svenska och internationella institutionella investerare kort efter erbjudandets tillkännagivande. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning och öka det institutionella ägandet av stamaktier av serie D. Genom nyemissionen skapas ytterligare finansiell flexibilitet för fastighetsinvesteringar jämte en fortsatt stärkt kreditprofil i syfte att nå en Investment Grade rating. Emissionen förväntas även bidra till ökad likviditet i aktien.

Efter registrering av nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 273 058 980 (fördelat på 13 416 822 aktier av serie A, 145 858 130 aktier av serie B, 97 000 000 aktier av serie D och 16 784 028 preferensaktier). Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,51 procent baserat på det totala antalet aktier i Sagax efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier som Sole Lead Manager och Bookrunner och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om Sagax
Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2018 till 2 648 000 kvadratmeter fördelat på 501 fastigheter. Sagax är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som Sagax skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 juni 2018 kl. 08.00
   

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Sagax i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Sagax har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar