SAGAX INTRESSEFÖRETAG SÖDERPORT FORTSÄTTER RENODLA

Söderport Fastigheter AB, vilket Sagax äger 50/50 med Hemfosa Fastigheter AB, säljer 34 fastigheter omfattande 26 400 kvadratmeter till Altira AB ur det bestånd av bilprovningsfastigheter som Söderport förvärvade 2012.

Försäljningen sker via bolag och är i linje med den strategi som aviserades i samband med förvärvet av beståndet. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 95 miljoner kronor. Sagax resultatandel av den realiserade värdeförändringen uppgår till 6 miljoner kronor.

Försäljningen avser samtliga fastigheter i ett geografiskt begränsat område med tyngdpunkt i Dalarna, Värmland och Västmanland. Frånträde sker den 15 april.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

-       ”Vi har sålt en geografiskt avgränsad del av vårt bilprovningsbestånd vilket är i linje med strategin att fokusera portföljen till våra kärnmarknader."

För ytterligare information, vänligen kontakta David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2012 till 1 159 000 kvadratmeter fördelat på 134 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2013 kl. 15.40.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar