SAGAX OFFENTLIGGÖR IDAG PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE AV PREFERENSAKTIER TILL HANDEL

Finansinspektionen har idag godkänt det prospekt som AB Sagax (publ) upprättat med anledning av att bolaget avser uppta 4 000 000 nya preferensaktier till handel på NASDAQ OMX Stockholm. De nya preferensaktierna har emitterats till ett mindre antal privata och institutionella investerare enligt styrelsebeslut den 19 maj 2009. Prospekt finns från och med idag tillgängligt på Sagax hemsida, www.sagax.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Remium AB har agerat rådgivare till Sagax i den riktade emissionen.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.