SAGAX OFFENTLIGGÖR OBLIGATIONSPROSPEKT

Den 8 mars 2017 offentliggjorde Sagax att bolaget emitterat obligationer om 50 miljoner euro genom att utöka Obligationslån 2015/2020 (ISIN: SE0007490883). Obligationslånet uppgår därmed till totalt 80 miljoner euro.

Med anledning av obligationsemissionen har Sagax styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har meddelat att prospektet för obligationslånet har godkänts. Obligationerna avses registreras för handel vid Nasdaq Stockholm den 5 maj 2017.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Sagax webbplats www.sagax.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se samt på begäran i pappersform på Sagax huvudkontor, Engelbrektsplan 1, 6tr, 114 34 Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 – 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 december 2016 till 2 312 000 kvadratmeter fördelat på 440 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se. 

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 22.45.

Taggar:

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar