SAGAX OFFENTLIGGÖR OBLIGATIONSPROSPEKT

Den 9 december 2015 offentliggjorde Sagax att bolaget emitterat obligationer om 250 miljoner kronor genom att utöka obligationslån 2014/2019. Obligationslånet uppgår därmed till totalt 550 miljoner kronor.

Med anledning av obligationsemissionen har Sagax styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har meddelat att prospektet för obligationslånet har godkänts och obligationerna är registrerade för handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Sagax webbplats www.sagax.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se samt på begäran i pappersform på Sagax huvudkontor, Engelbrektsplan 1, 6tr, 114 34 Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 30 september 2015 till 1 789 000 kvadratmeter fördelat på 203 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2016 kl. 15.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar