SAGAX OFFENTLIGGÖR PROSPEKT

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG

  • Prospekt med anledning av upptagande till handel av 134 168 220 nya fondemitterade stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.sagax.se samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
  • Prospektet finns även tillgängligt på bolagets kontor (Engelbrektsplan 1 i Stockholm).
  • De nya aktierna förväntas upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm den 8 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller offentliggöras i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande kan vara olaglig. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt prospektdirektivet 2003/71/EG.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2012 till 1 159 000 kvadratmeter fördelat på 134 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Ovanstående information är sådan som AB Sagax (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2013 kl.10.30.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar