SAGAX OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH NOTERAR OBLIGATIONER PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM

Den 17 juni 2013 offentliggjorde Sagax att bolaget emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Obligationslånet löper till 2018 med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 3,10 procentenheter.

Med anledning av obligationsemissionen har Sagax styrelse upprättat ett prospekt avseende inregistrering av obligationerna för handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm AB.

Finansinspektionen har idag meddelat att prospektet för obligationslånet har godkänts. Ansökan om att inregistrera obligationerna för handel på Företagslistan vid NASDAQ OMX Stockholm AB har lämnats in och första dag för handel med obligationerna är beräknad till omkring den 24 juli 2013.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Sagax (www.sagax.se) och Finansinspektionens (www.fi.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersform på Sagax huvudkontor, Engelbrektsplan 1, 6tr, 114 34 Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2013 till 1 218 000 kvadratmeter fördelat på 134 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2013 kl. 13.40.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar