SAGAX STYRELSE FÖRESLÅR OPTIONSPROGRAM

 

Sagax styrelse föreslår att årsstämman 2011 beslutar om ett optionsprogram för bolagets medarbetare. Motivet till styrelsens förslag är att främja Sagax långsiktiga intressen genom att ge bolagets personal en möjlighet att ta del i bolagets långsiktiga värdeutveckling.

Bolagets verkställande direktör eller styrelseledamöter kommer inte att omfattas av optionsprogrammet.

Villkoren för optionsprogrammet i korthet:

- Samtliga anställda (exklusive VD) föreslås få delta i optionsprogrammet.

- Programmet består av teckningsoptioner som ger rätt att teckna nya stamaktier i maj 2014.

- Teckningskursen föreslås vara Sagaxaktiens nuvarande börskurs omräknat med den genomsnittliga kursutvecklingen för de noterade fastighetsbolagen under perioden 31 maj 2011 till och med den 30 maj 2014 enligt Carnegies fastighetsindex (CREX).

- Teckningsoptionerna kommer således att bli värdefulla under förutsättning av att Sagax har en kursutveckling som är bättre än genomsnittet för de noterade fastighetsbolagen under den kommande treårsperioden.

- Vid utnyttjande av teckningsoptionerna kan högst 100 000 stamaktier komma att emitteras motsvarande 0,75 procent av antalet stamaktier.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt på Sagax hemsida i samband med att kallelsen till årsstämman offentliggörs.

                                      

                              

För ytterligare information, vänligen kontakta David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

                                           

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2010 till 1 024 000 kvadratmeter fördelat på 129 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar