SAGAX VALBEREDNING HAR UTSETTS

I enlighet med beslut på Sagax årsstämma 2012 har Sagax styrelseordförande tagit kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2012 och en valberedning har därefter utsetts. I enlighet med årsstämmobeslutet skall den utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen har följande sammansättning:

Björn Alsén, som representant för David Mindus med bolag.
Erik Salén, som representant för familjen Salén med bolag.
Håkan Engstam, som representant för M2 Capital Management AB.
Göran E Larsson, styrelseordförande i AB Sagax.

Sagax årsstämma 2013 äger rum den 7 maj 2013. Valberedningen kan kontaktas via Sagax växel, 08-545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 30 september 2012 till 1 162 000 kvadratmeter fördelat på 135 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (symbol SAGA A och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2012 kl. 16.30.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar