STYRELSEN FÖRESLÅR FONDEMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE B

  • Aktieägarna föreslås erhålla tio (10) stamaktier av serie B för varje existerande stamaktie
  • Stamaktierna av serie B erhålls vederlagsfritt och utan åtgärd
  • Åtgärden syftar till att förbättra likviditeten och öka bolagets finansiella flexibilitet
  • Preferensaktiernas villkor påverkas inte av fondemissionen
  • Stamaktierna av serie B beräknas tas upp till handel omkring den 5 april

Bakgrund och motiv

Likviditeten i Sagax befintliga stamaktie är låg och den höga aktiekursen bedöms vara till nackdel för handeln. I syfte att tillvarata nuvarande och tillkommande aktieägares intressen vill Sagax skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig handel genom en fondemission av stamaktier av serie B. Fondemissionen minskar stamaktiens aktiekurs och ökar antalet utestående stamaktier vilket förväntas förbättra likviditeten. Det nya aktieslaget bedöms därutöver förbättra Sagax finansiella flexibilitet.

Styrelsens förslag

Sagax styrelse föreslår att en extra bolagsstämma, den 19 mars 2013, beslutar om en minskning av bolagets aktiekapital och en fondemission där tio (10) stamaktier av serie B erhålls vederlagsfritt för varje existerande stamaktie av serie A. Totalt antal utestående stamaktier efter genomförd fondemission kommer att uppgå till 147 585 042 stycken varav 134 168 220 stamaktier av serie B och 13 416 822 av serie A. Stamaktierna av serie A och B medför samma ekonomiska rättigheter. I enlighet med Sagax bolagsordning kommer stamaktie av serie A fortsatt att inneha en (1) röst och stamaktie av serie B en tiondels (1/10) röst. Preferensaktierna omfattas inte av fondemissionen och villkoren för dessa kvarstår oförändrade.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för fondemission föreslås infalla fem bankdagar efter den dag då Bolagsverket registrerar fondemissionen, vilket beräknas vara omkring den 4 april 2013. Sista dagen för handel i Sagax stamaktie av serie A inklusive rätt till att delta i fondemissionen blir då den 28 mars 2013. Första dagen för handel i Sagax stamaktie av serie A exklusive denna rätt är den 2 april 2013. De innehavare av stamaktier av serie A som på avstämningsdagen är införda i aktieboken erhåller utan åtgärd tio (10) stamaktier av serie B.

Aktiekapital och antal utestående aktier

För att Sagax aktiekapital ska hållas på en välavvägd nivå efter genomförd fondemission föreslås en minskning av bolagets aktiekapital med 206 104 671,50 kronor, utan indragning av aktier. Efter sådan minskning av aktiekapitalet kommer Sagax aktiekapital uppgå till 110 979 438,50 kronor, fördelat på sammanlagt 63 416 822 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 1,75 kronor.

Genom den ovan föreslagna fondemissionen kommer 134 168 220 stamaktier av serie B att emitteras vilket kommer att öka aktiekapitalet med 234 794 385 kronor, som kommer att överföras från fritt eget kapital enligt senast fastställda balansräkningen.

Efter genomförd minskning och fondemission, förutsatt att extra bolagsstämma beslutar i enlighet med förslaget, kommer Sagax aktiekapital att uppgå till 345 773 823,50 kronor fördelat på 13 416 822 stamaktier av serie A, 134 168 220 stamaktier av serie B och 50 000 000 preferensaktier.

Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den föreslagna minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen föreslås att gränserna för bolagets aktier och aktiekapital ändras i bolagsordningen. I anslutning härtill föreslås vidare att ett omvandlingsförbehåll införs i Sagax bolagsordning, genom vilket innehavare av stamaktier av serie A kan begära omvandling till stamaktier av serie B.

För kompletterande information avseende styrelsens förslag hänvisas till kallelse till extra bolagsstämma som offentliggörs i ett separat pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 december 2012 till 1 159 000 kvadratmeter fördelat på 134 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (symbol SAGA A och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2013 kl 14.00.

Om oss

Sagax är ett fastighetsbolag som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Vårt geografiska fokus ligger på Stockholmsregionen och den fastighetskategori vi prioriterar är lager och lätt industri.

Prenumerera

Dokument & länkar