Förslag till ny standard för svensk äldreomsorg

På uppdrag av Socialdepartement genom äldreomsorgsamordnare Eva Nilsson Bågenholm föreslås en ny standard för svensk äldreomsorg, som just nu är ute på remiss. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, medverkar i den tekniska kommittén som arbetat fram förslaget till standarden.

Syftet med den nya standarden är att skapa kravdokument som anger vilka kvalitetskrav som bör råda inom svensk äldreomsorg och äldrevård, och som kan säkerställa en god kvalitet med utgångspunkt i äldres behov.

Forskarna Helle Wijk och Axel Wolf vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har ingått i den kommitté som arbetat fram standarden ”Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende”, och som samlar personer med expert- och erfarenhetsbaserad kunskap inom området.

Standarden är avsedd att användas vid kvalitetssäkring och utveckling av de tjänster inom omvårdnad, omsorg, rehabilitering och service som ges till sköra äldre, och ska också utgöra underlag vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, upphandling, utbildning, tillsyn och certifiering.

Det färdiga förslaget är nu ute på remiss hos flera hundra remissinstanser. Remissförfarandet avslutas 10 oktober 2014.

Kommitténs vice ordförande är Helle Wijk, sjuksköterska och docent i omvårdnad vid Sahlgrenska akademin, som tillsammans med sjuksköterskan och lektor i omvårdnad Axel Wolf representerar Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC):

– Det nya förslaget genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt. Det innebär att den äldre personen ständigt är i fokus i alla texter, både avseende språkbruk och innehåll. Vi skriver alltid om den äldre personen med just det begreppet, aldrig som brukare, patient eller omsorgstagare. Det innebär också att vi i förslaget beaktar alla aspekter av god omvårdnad, omsorg, rehabilitering och service, både basala behov som stöd med hygien, mat och bostaden samt fysiska och sociala aktiviteter, säger Helle Wijk.

– Det har varit ett mycket omfattande arbete under lång tid, där många aspekter, intressen, utgångspunkter och förutsättningar kring vård och omsorg om sköra äldre personer har stötts och blötts i en mycket kompetent och representativ grupp av människor. Vi är väldigt nöjda med förslaget. Inte minst innebär det ett stort steg bort från det ”stuprörstänkande” som särskiljer ordinära boenden från särskilda boenden, vilket lett till stora problem i dagens äldrevård och omsorg.

Läs mer om förslaget: http://kommentera.sis.se/Home/Details/1633

Läs mer om Göteborgs universitets Centrum för personcentrerad vård: http://www.gpcc.gu.se/

Kontakt:
Helle Wijk, docent i omvårdnad vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, leg sjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0733 70 34 62
helle.wijk@gu.se

Axel Wolf, lektor i omvårdnad vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, leg sjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
031-7866034
axel.wolf@gu.se

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 500 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare, som i nationella och internationella samarbeten är engagerade i såväl grundläggande medicinsk forskning och patientnära studier i samarbete med Västra Götalandsregionen som i storskaliga studier på befolkningsnivå - allt med målet att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Förslaget innebär det ett stort steg bort från ”stuprörstänkandet”.
Helle Wijk, forskare vid Sahlgrenska akademin