Dela

Citat

Mässling är en allvarlig sjukdom och mycket smittsam, men vi bedömer detta utbrott som begränsat med totalt åtta konstaterade fall. Det finns inte någon anledning till allmän oro utan smittspårning pågår i de specifika fallen.
Anne Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
En ledare som visat hur man kan ta sig an vårdutveckling med nya perspektiv och tydligt sätta både patienten och processen i centrum. Årets pristagare har med sitt utmanande men ändå respektfulla och nyfikna ledarskap visat att det är via medarbetarnas kompetens det går att skapa bestående förändring och ta vården in i framtiden.
Juryns motivering
Istället för att rikta in oss mot ett enskilt förändringskoncept, så samarbetar vi med Göteborgs Universitet och Chalmers om flera metoder som förankras i forskningen. Det är SU:s modell.
Anne-Marie Wennberg, sjukhusdirektör
Det här är den tekniktätaste och mest avancerade operationsavdelningen som finns i Sverige i dag.
Christina Svärd, verksamhetchef Hybrid och intervention
I huset finns labb med högteknologiska instrument som gör att vi kan ligga i framkant och ha en modern forskning inom ortopedi, rehab och omvårdnad.
Anders Hyltander, områdeschef Sahlgrenska Unviersitetssjukhuset
Den typen av teknik skulle exempelvis kunna användas för människor med kroniska sår eller brännskador. Men ambitionen i det här projektet är främst att få ny kunskap och utveckla en programvara som kan möjliggöra utskrift av hudersättning. Därefter hoppas jag att både jag själv och andra forskare kan ta vid med det fortsatta arbetet.
Lars Kölby, överläkare inom plastikkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och lektor i plastikkirurgi vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet
Detta är en stor framgång för barncancervården i Sverige.
sagt av Karin Mellgren, barnonkolog på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Det här maximerar våra chanser att få bort hela tumören direkt, hittills har vi varit tvungna att vänta till efter operationen för att se hur det gått.
Daniel Nilsson, överläkare och neurokirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om komplikationer skulle uppstå och vi behöver behandla och vårda ett nyfött barn så är neonatalvården nära på Östra sjukhuset. Det skapar större trygghet för det nyfödda barnet, för föräldrarna och för våra medarbetare.
Corinne Pedroletti, verksamhetschef för Obstetrik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
För de yngsta har det varit ett glapp mellan öppen- och slutenvård som vi hoppas kunna överbrygga när vi öppnar verksamheten för alla barn och unga under 25 år.
Anne-Line Solberg, sektionsledare och specialistpsykolog
Det handlar om att höja baskompetensen, att skapa en slags certifiering för att kunna hjälpa människor med ryggmärgsskadepåverkan och andningspåverkan. I dag är det väldigt varierande vad folk kan, och om man saknar kunskap om personerna man ska hjälpa så blir det väldigt dålig vård.
Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor i rehabiliteringsmedicin på Göteborgs universitet.
Mikrovågshjälmen kan komma att förbättra den medicinska bedömningen av traumatiska skallskador redan innan patienten kommit till sjukhuset.
Johan Ljungqvist specialist i neurokirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
I dag har man inom ambulanssjukvården ingen snabb möjlighet att säkert identifiera patienter och ta del av väsentliga uppgifter om ett sjukdomstillstånd.
Anette Åquist-Falkenroth, medicinsk informationsdirektör
Vi lägger ner så fruktansvärt mycket tid och det handlar inte så mycket om titeln som att bli sedd för den kompetens man har, få en chans att växa vidare och ett lönepåslag som är rimligt.
Monika Fagevik Olsén, sjukgymnast och adjungerad professor
Vi inom Närhälsans barnmorskemottagningar i göteborgsområdet är beredda på den här förändringen och informerar omföderskorna om den och försöker få dem trygga i den.
Susanne Samuelsson på Närhälsan, områdeschef för mödravården i göteborgsområdet.
Personer med utmattningssyndrom söker sig i första hand till vårdcentralen som gör ett fantastiskt arbete och många blir bra igen inom ett år. Men vissa patienter tillfrisknar inte och det är de patienterna vi vill nå.
Gro Sundell, enhetschef för den nya mottagningen
Framför allt handlar det om att all slags förlossningsvård kräver nära tillgång till god neonatalvård för att säkra vårdinsatserna runt ett oväntat sjukt nyfött barn. Att samla liknande vård på samma plats ger bättre förutsättningar för detta.
Corinne Pedroletti, verksamhetschef obstetrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Vi anser att rapporten lyfter fram flera frågor av stor principiell betydelse och vi kommer ytterligare att se över våra interna rutiner för utveckling och införande av nya metoder. Vi har som stöd i detta arbete bett de externa utredarna att återkomma med ett förslag.
Lars Grip FoUU-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Bild- och interventionscentrum kommer att stärka tillväxt och attraktionskraften i länet genom att ge ökade möjligheterna för forskning, utveckling och rikssjukvård.
Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen,
Att ha tillgång till den senaste tekniken och att utveckla samarbetet mellan olika kompetenser är något som hela regionen kommer att få nytta av. Bild- och interventionscentrum är en välkommen resurs och ett jättekliv framåt för en god och jämlik vård.
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör för Västra Götalandsregionen
Med Bild- och interventionscentrum, får Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen, ett av Europas bästa centra för diagnostik och behandling av bland annat cancer och- neurologiska sjukdomar samt hjärt-kärlsjukdomar. Centrat ger också förutsättningar för ett intensifierat forskningssamarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och Chalmers tekniska högskola.
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Att slå ihop två mindre stationer till en enda, brukar ofta betyda att man gör något slags besparing i verksamheten. Men så är inte fallet med det nya ambulanscentrumet på Hisingen. Istället handlar det om en utöka servicen till de boende i alla väderstreck över ön.
Anna-Karin Juwél-Egeland, verksamhetschef för Ambulans och prehospital akutsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Anledningen till att vi har lyckats så bra i västra Sverige beror på det fantastiska arbete som våra donationsansvariga läkare och sjuksköterskor gör. Det krävs stor empati och kunskap för att diskutera organdonation med närstående precis efter att de har förlorat någon som står dem nära.
Bertil Andersson, regionalt donationsansvarig läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Det är många faktorer som har bidragit till de positiva siffrorna. Olika yrkeskategorier har samarbetat om att titta på vad som är av störst värde för patienten och för att hitta nya sätt att förbättra vården på. Ett exempel på detta är det nya arbetssättet time-out.
Anna-Karin Ringqvist, som tillsammans med Liselotte Bergqvist är verksamhetsutvecklare och processledare för förstföderskor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Jag tyckte att vi hade en ömsesidig ödmjukhet och respekt inför varandras upplevelser och kompetenser. Vi kunde tillsammans förbättra informationen och bemötandet med ökad trygghet som resultat. Vi 80-talister vill ha koll på läget och veta vad som kommer att hända.
Emma Johansson, en av deltagarna i projektet, som berättar att de var flera par som deltog och att det var fantastiskt att få jobba tillsammans med barnmorskorna kring bemötande och trygghet på BB.
Barnen som vårdas inom neonatalvården har en stor potential att bli friska och välfungerande individer i samhället. Från att ha varit så små och sköra kommer de tillbaka med en sådan kraft efter tre månader. Den glädjen det innebär att vara med på den resan är något jag vill förmedla till studenterna.
Kristina Bry, kursansvarig och professor inom neonatologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
På kort tid har jag utvecklats mycket och är tryggare i min yrkesroll nu än tidigare. Jag har fått många aha-upplevelser- är det därför vi gör så här” säger hon och lyfter fram inte bara sina handledare, de så kallade mentorerna, utan alla medarbetarna är engagerade och stöttar dem.
Angelica Brandt, student och nyutexaminerad sjuksköterska.
Ann-Marie Wennberg, ny sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset-
Det är roligt att ha fått detta förtroende. Jag ser fram emot att få leda en verksamhet som har sådan samlad kraft och kompetens som Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag är angelägen att alla medarbetare ska känna tillförsikt om möjligheterna att lösa sina uppgifter samtidigt som vi har en ekonomi i balans.
Kvällen är en mix av individuell prestation, laganda och gemenskap. Och allting med ett gott syfte. Blodomloppet sprider kunskap och engagemang om blodgivning,.
Ulrika Ljung från Droppen Blodgivning.
Syftet har varit att korta väntetiderna till läkarna, framförallt för de svårast sjuka barnen. Det här är en lösning på vägen dit.
Anna-Pia Wentzel, sektionsledare på barnakuten
Ofta har barnen lindriga symptom, men föräldrarna är oroliga. Då kan det räcka med att få veta att det inte är något farligt.
Anette Karlsson, barnsjuksköterska på barnakuten.
Ur allmänhetens ögon och för våra patienter är det en fråga om trovärdighet att vi skyddar känslig information på ett säkert sätt. Med ISO 27001-certifieringen står vi väl förberedda för den nya lagstiftningen som träder i kraft 2018 där det finns ett internationellt lagkrav på informationssäkerhet. Ju större och känsligare informationsmängder, desto hårdare krav på informationssäkerhet.
Anette Falkenroth, medicinsk informationsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Patienten är på bättringsvägen men eftersom det rör sig om en form av blödarfeber kommer patienten att flyttas till högisoleringsenheten i Linköping enligt de nationella riktlinjer som finns.
Anne Haglund Olmarker, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– Det ställs höga krav på oss för att kunna upprätthålla och utveckla kompetensen inom HIV. Därför har vi i samråd med Infektion på Östra sjukhuset beslutat att samordna all kompetens, behandling och forskning inom HIV till ett ställe och det är på Infektion vid Östra sjukhuset,
Helena Gustafsson, verksamhetschef på Hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– Forskning och utveckling är ett viktigt uppdrag som vi delar tillsammans med Sahlgrenska akademin.
Lars Grip, FoUU-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
– Resultatet visar att vi är på rätt väg för att nå en budget i balans 2016. Vi har under året arbetat konsekvent och systematiskt med vår åtgärdsplan samtidigt som vi fått en del engångsintäkter i slutet på året som påverkat resultatet för 2015 i positiv riktning.
sjukhusdirektör Barbro Fridén
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp