Åtgärdsplan ska få SU:s ekonomi i balans

Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse ställde sig idag bakom sjukhusledningens ekonomiska åtgärdsplan, som ska leda till ett nollresultat under 2017. Dock ska sjukhusdirektören komplettera med fler förslag på åtgärder med konsekvensbeskrivningar för att om möjligt nå ett nollresultat redan 2016.

Orsaken till åtgärdsplanen är att prognosen för 2015 visar på en negativ budgetavvikelse på 200 miljoner kronor. Sjukhuset har nu tagit fram en första åtgärdsplan som styrelsen godkände under mötet idag. Dessutom gav styrelsen sjukhusdirektören i uppdrag att komplettera denna med ytterligare åtgärder och beskriva vilka konsekvenser dessa kommer att få för att om möjligt nå ett nollresultat redan 2016. Dessa åtgärder ska presenteras på nästa styrelsemöte.

– De åtgärder vi nu föreslagit till styrelsen, och som senare även kommer att presenteras för Regionstyrelsen, ska vara långsiktigt hållbara och med inriktning på att det ska få så lite inverkan på vården som möjligt. Men vi kommer inte helt kunna undvika negativa konsekvenser, säger Barbro Fridén, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den första åtgärdsplanen, som senare ska kompletteras, innebär att av sjukhusets cirka 2 000 vårdplatser kommer 28 vårdplatser stängas helt, varav några platser kommer att flyttas över till annan verksamhet. 20 vårdplatser kommer att stängas tillfälligt beroende på planerade renoveringar eller där beläggningsgraden är låg på grund av att vårdbehovet varierar över tid. Dessutom kommer 20 vårdplatser att flyttas från slutenvård till öppenvård, vilket innebär att behovet av vårdplatser minskar.

Åtgärdsplanen innebär också att cirka 200 tjänster, varav en del är vikariat, inte kommer att förlängas och att vissa tjänster där anställda slutar genom naturlig avgång inte kommer att återbesättas. Totalt har Sahlgrenska Universitetssjukhuset drygt 16 000 månadsanställda.

– I dagsläget är det för tidigt att exakt fastställa vilka medarbetare och vårdplatser som kommer att beröras av förändringen. Detta kommer att bestämmas senare och i dialog med både verksamheter och fackliga organisationer, säger Barbro Fridén.

Bakgrunden till sjukhusets budgetunderskott är bland annat att antalet patienter ökat. Antalet patienter som söker till akutmottagningarna är hittills 5 000 fler i år jämfört med 2014. Det innebär att fler patienter varit i ett större behov av slutenvård än vad som ryms inom den fastställda budgeten. En strategi för att klara denna stora efterfrågan har varit att erbjuda vissa patienter öppenvård istället för att patienterna ska behöva läggas in för vård på sjukhuset.

– Detta går i linje med det utvecklingsarbete som sjukhuset bedrivit en längre tid för att kunna erbjuda en god vård för alla de patienter som söker vård hos oss säger Barbro Fridén.

Ytterligare en faktor är att kostnaderna för läkemedel hittills ökat med 39 miljoner kronor. Dessa nya läkemedel är till stor nytta för de enskilda patienterna och även ur ett samhällsperspektiv, men påverkar ekonomin negativt i detta sammanhang.

– Sahlgrenska Universitetssjukhus delar samma ansträngda ekonomiska situation och utmaningar som hela sjukvårdssverige samtidigt har vi under dessa förutsättningar lyckats producera mer vård och ta emot fler patienter som sökt vård hos i är jämfört med andra sjukhus, konstaterar Barbro Fridén och tillägger:

– Det är helt nödvändigt för oss att ha en budget i balans under 2016 för att kunna fortsätta att utveckla verksamheten. Vi vet att 2016 kommer att bli ett mycket tufft år för alla på sjukhuset men vår förhoppning är att åtgärdsprogrammet ska ge snabb effekt. 

För mer information kontakta Sahlgrenskas presstjänst på telefon 031-342 96 00.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är göteborgarnas sjukhus och specialistsjukhuset i Västra Götalandsregionen. Här utförs avancerad sjukvård med hög vårdkvalitet  på patienter från hela landet. Med närheten till Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Chalmers är sjukhuset en unik knytpunkt inom Sveriges life science sektor. Tillsammans skapar vi hälsa för nästa generation.

Om oss

Presstjänsten svarar på telefon 031-342 96 00 mellan 8-16:30 på vardagar. Du kan också mejla dina frågor samt kontaktuppgifter till massmedia.su@vgregion.se, så hör vi av oss. Vi svarar endast på olycksförfrågningar på telefon 031-342 96 00, alla vardagar 16.30-21 och på helger mellan 8-21. Vid brådskande ärenden under kvällstid och helger kontakta växeln. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten, eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby eller mejla till massmedia.su@vgregion.se Våra bilder är fria att användas för redaktionellt innehåll dock ej i kommersiellt syfte.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia