Fler godkända läkarintyg när arbetsterapeuten får hjälpa till att bedöma sjukskrivnas arbetsförmåga

Genom att låta arbetsterapeuter hjälpa till med bedömning av sjukskrivnas aktivitets- och arbetsförmåga har antalet godkända läkarintyg till Försäkringskassan ökat med 62,9 procent. Det visar resultatet av ett förbättringsarbete inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sjukintyg som inte godkänns är ett nationellt problem, det har nationella granskningar av läkarintyg till Försäkringskassan visat. Endast cirka 50 procent av läkarintygen i landet har bedömts klara godkänd nivå. Detta är problematiskt då det riskerar att leda till att patienter som är i behov av fortsatt sjukskrivning inte får sin sjukersättning i tid. Brister i bedömningarna i läkarintyget kan också leda till felriktade rehabiliteringsåtgärder och merarbete för både läkare och Försäkringskassans handläggare. I förlängningen riskerar även sjukfrånvaron att förlängas.

Problemen med för få godkända läkarintyg fanns även tidigare inom ett antal öppenvårdsmottagningar inom den psykiatriska verksamheten Psykiatri Affektiva II på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Därför inleddes ett förbättringsarbete lett av Eva Hellquist, verksamhetssamordnare och projektansvarig på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– I kvalitetsgranskningen av läkarintygen från 2011 godkändes bara 35,7 procent när det gäller beskrivningen av patientens arbetsförmåga. Syftet med projektet var att pröva om arbetsterapeutens kunskap och kompetens att bedöma och beskriva aktivitets- och arbetsförmåga kunde leda till fler godkända läkarintygintyg.

Resultatet blev över all förväntan. Ett år senare hade andelen godkända läkarintyg ökat till hela 98,6 procent. Detta var en stor förbättring även jämfört med en kontrollgrupp där andelen godkända läkarintyg låg på 71,4 procent, säger Christina Andersson, projektledare och arbetsterapeut på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– Projektet bekräftade att arbetsterapeutisk kompetens kan bidra till en kvalitetshöjning när det gäller bedömning av förmåga att arbeta. I en uppföljande studie planerar vi nu att undersöka vilka patienter som behöver utredas av arbetsterapeut, samt hur rutiner för sjukskrivningsprocessen i behandlingsteamen kan bli ännu bättre.

Så gick de tillväga för att uppnå resultatet:

Projektet "Rätt bedömning – rätt beslut. Sjukskrivningsprocessen i psykiatrin." bedrevs vid tre psykiatriska öppenvårdsmottagningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fokus låg på patienter med en pågående sjukskrivning.

Till att börja med utbildades personalen på mottagningarna i försäkringsmedicin och i en funktionsskala som kallas för ICF (International Classification of Functioning). Därefter fick patienterna i första hand träffa en arbetsterapeut för att genom ett eller flera bedömningssamtal och observationer få sin aktivitetsförmåga bedömd.

Vid behov kunde även diskussioner hållas mellan läkaren och arbetsterapeuten när intyget skulle skrivas. Det förekom även journalgranskning för att arbetsterapeuten på så sätt skulle kunna hitta och sammanfatta det som berörde patientens arbetsproblematik.

Efter projektets slut har det även utsetts särskilda rehabkoordinatörer inom psykiatrin som ansvarar för att ta fram rutiner för hur man ska arbeta med sjukskrivningsprocessen inom psykiatrin. Detta för att bättre ta tillvara på behandlingsteamens samlade kompetenser.

Kontaktperson: Eva Hellquist, verksamhetssamordnare och projektansvarig på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Intervjuförfrågningar hänvisas till presstjänsten på 031-342 96 00.


 

Taggar:

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera

Media

Media