SU presenterar åtgärdsplan för ortopedi för SocialstyrelsenSU har systematiskt gått igenom Socialstyrelsens granskningsrapport och punkt för punkt tagit upp varje påpekande och redovisat genomförda, pågående och planerade åtgärder och aktiviteter. En central fråga är ledarskap och bemanning. Ett antal nyckelposter har nu besatts och ytterligare tjänster är under rekrytering. Behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag minskar i motsvarande mån, men det kvarstår under återstoden av 2007. En tydlig kommunikationsplan är etablerad där det personliga mötet är centralt. Kompetenshöjande program för berörd personal har satts in, lokaler rustats upp och instrument/utrustning köpts in. SU:s kvalitetsmått införs, balanserat styrkort etableras och gäller nu för verksamhetsåret 2008. Riskbedömningar har gjorts utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Tydliga måltal är angivna och uppföljningar och analyser görs. Tillgängligheten är förbättrad jämfört med situationen 2006 men det återstår ytterligare förbättringar att göra innan vårdgarantin helt kan uppfyllas.

Här följer i koncentrat en redovisning av situationen enlig den struktur som Socialstyrelsen begär för rapporten från Sahlgrenska Universitetssjukhusets område Ortopedi.

Förutsättningar för god vård Socialstyrelsen ansåg: Bemanningen bör ökas. Viss kompetens måste höjas. Lokaler behöver rustas upp.
Sahlgrenska Universitetssjukhusets åtgärder: Vakanser fylls, scheman läggs om för att bättre svara mot patientsituationen och organisationen trimmas. Kompetenshöjande aktiviteter pågår.
Den största bristen för att hålla patientflödet uppe har varit personalbrist i alla personalkategorier inom operation. Många luckor är nu fyllda men bemanningsföretag kommer att behövas året ut.
Tillgängligheten, dvs kösituationen, har förbättrats men ännu innehålls inte vårdgarantin.
Lokaler har förbättrats, anpassats och lagts om för att stödja ett effektivare patientflöde. Viss satsning återstår att göra, t ex. inom den ryggkirurgiska verksamheten. Investeringar har gjorts i instrument och utrustningar.

Ledningen av omorganisationen Socialstyrelsen ansåg: Den fortsatta förändringsprocessen skall präglas av krav på kvalitet och patientsäkerhet samt att ledarskapet skall präglas av ett aktivt informations- och förankringsarbete.
Sahlgrenska Universitetssjukhusets åtgärder: En kommunikationsplan är utarbetad som särskilt poängterar kvaliteten i kommunikation vid det personliga mötet. Ledningsstrukturen har ändrats och arbete pågår för att stärka chefs- och ledarskapet. Det balanserade styrkortet används och ligger till grund för budget och verksamhetsplan för 2008.

Riskbedömning Socialstyrelsen ansåg: En övergripande och systematisk riskanalys behöver göras.
Sahlgrenska Universitetssjukhusets åtgärder: En riskanalys är gjord och bl.a. ställd emot målet, att 100 procent av patienter med akuta höftfrakturer och 80 procent av akuta ortopedpatienter skall opereras inom 24 timmar. Riskområden har identifierats och rutiner och åtgärder är etablerade eller i färd med att etableras. Vissa åtgärder innebär rekryteringar av nyckelpersoner för att t ex klara det dagliga behovet av operationer.

Samverkan i vårdkedjorna Socialstyrelsen ansåg: Gemensamma, tydliga och väl förankrade rutiner för det dagliga arbetet och för samverkan mellan yrkesutövare, enheter och verksamheter i vårdkedjan är en avgörande förutsättning för att kunna bedriva god och säker vård.
Sahlgrenska Universitetssjukhusets åtgärder: Chefsstöd har inrättats, ett arbete pågår för att skapa ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet och en ny avdelning etableras för behandling av geriatrik - och ortopedipatienter.
Ett arbete har inletts för samverkan med kommunerna Partille, Öckerö, Mölndal, Härryda, Göteborg, och med Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdskansli, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och primärvården för ett förhöjt kvalitetsarbete i hela vårdkedjan.

Avvikelsehantering Socialstyrelsen ansåg: Att gällande krav på rutiner för en effektiv avvikelsehantering måste uppfyllas och att erfarenheterna från inträffade avvikelser används i det förebyggande patientsäkerhetsarbetet.
Sahlgrenska Universitetssjukhusets åtgärder: Ett antal utbildningar i händelsanalys är gjorda eller skall genomföras och alla verksamheter har i dag rutiner för registrering, analys och rapportering av avvikelser. Uppföljningar av handlingsplaner genomförs.

Kompetensförsörjning Socialstyrelsen ansåg: Att medarbetarna om området måste få erforderlig kompetens för sina arbetsuppgifter.
Sahlgrenska Universitetssjukhusets åtgärder: Introduktion av nya medarbetare genomförs nu på två nivåer, vid arbetsplatsen och övergripande för området. En kompetensutvecklingsplan görs upp för varje medarbetare inom visst verksamhetsområde har ett rotationsprogram införts för att säkerställa en bred kompetens.

Egenkontroll och uppföljning Socialstyrelsen ansåg: Att SU måste utveckla egenkontrollen med mätbara mål och uppföljningsbara kvalitetskriterier.
Sahlgrenska Universitetssjukhusets åtgärder: Området använder sig av de kvalitetsmått som utarbetats inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Målen har delvis reviderats under 2007. Rapporten belyser ett antal kvalitetsmått, som nu används inom SU. Ett 20-tal mål anges och respektive utfall redovisas med kommentarer.

För ytterligare information v.g. kontakta: Helena Söderbäck, chef för SU/Mölndal, på telefon: 0703 322484 Verksamhetschef Peter Nyberg på telefon: 0702 991135

Om oss

Välkommen till presstjänsten! Vi hjälper dig att hitta svar och kontaktpersoner inom SU. 031-342 96 00 massmedia.su@vgregion.se Presstjänsten är bemannad alla dagar kl 8-21 men vardagar efter 16:30 samt helger svarar vi endast på olycksförfrågningar. Patienttillstånd bedöms på en skala med lindrigt, stabilt, allvarligt men stabilt, allvarligt samt livshotande tillstånd. All annan information skyddas av sekretess. Inom sjukhuset råder ett fotograferings- och filmningsförbud, såväl inom- som utomhus. Förbudet gäller även fotografering och filmning med mobiltelefon samt ljudupptagning. Bilder i vårt pressrum är fria att användas för redaktionellt innehåll, dock ej i kommersiellt syfte. För fototillstånd: Kontakta presstjänsten eller kommunikationschef Anne-Charlotte Horgby.

Prenumerera