Säkerhetspolisens årsbok 2012

I Säkerhetspolisen 2012 tar vi upp händelser och fallstudier som varit specifika för året, till exempel hur Säkerhetspolisen med oro ser på det ökande resandet från Sverige till konflikthärdar i länder som Syrien, hur otillåten underrättelseverksamhet av andra länder ständigt är aktuellt och hur cyberhot och nätattacker kan innebära fara för rikets säkerhet.

Årsboken innehåller också avsnitt om samtliga våra verksamhetsområden och ett antal fördjupningsavsnitt. Exempel är hur Säkerhetspolisen arbetar med säkerhetsskydd, vad otillåten påverkan är, hur våra sambandsmän arbetar och hur en spanares arbetsvardag ser ut.  Läs även om Almedalen och personskyddsinsatsen där och om de övningar som våra livvakter ständigt genomför.

Adress: Polhemsgatan 30, Stockholm.

Postadress: Box 12312, 102 28 Stockholm

Telefon: 010-568 70 00

E-post: press@sakerhetspolisen.se

Webbplats: http://www.sakerhetspolisen.se

Om oss

Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.Säkerhetspolisens verksamhet kan i huvudsak delas in i fem områden: • Kontraspionage innebär att förebygga och avslöja spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet som riktar sig mot Sverige och svenska intressen utomlands samt mot utländska intressen i landet, vilket även inkluderar flyktingspionage. • Kontraterrorism innebär att förebygga och avslöja terrorism som riktas mot Sverige eller utländska intressen i landet, terroristhandlingar i andra länder, förekomsten av internationella terroristnätverks förgreningar i Sverige samt stöd och finansiering av terroristverksamhet. • Författningsskydd innebär att förebygga och avslöja verksamhet som med våld, hot eller tvång avser att förändra Sveriges demokratiska statskick. Verksamheten syftar till att motverka otillåten påverkan mot det politiska beslutsfattandet, verkställandet av politiska beslut och den fria debatten. • Säkerhetsskydd handlar om rådgivning till och tillsyn av myndigheter och vissa företag i syfte att skydda verksamheter som har betydelse för rikets säkerhet och för att förebygga terrorism. Det innebär också att genomföra registerkontroller efter begäran från berörda myndigheter. • Personskydd handlar om bevaknings- och säkerhetsarbete för den centrala statsledningen, kungafamiljen, främmande stats beskickningsmedlemmar samt vid statsbesök och liknande händelser. Vi arbetar också med att förhindra spridning, anskaffning och produktion av massförstörelsevapen. Arbetet går främst ut på att förhindra att kunskaper, produkter, ämnen eller mikroorganismer förs från eller via Sverige till aktörer som har ambitioner att anskaffa eller vidareutveckla massförstörelsevapen eller dess bärare. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter. Säkerhetspolisen fungerar dessutom som stöd för andra polismyndigheter inom vissa områden. Bombdatacenter arbetar med att hämta in, analysera och delge information om bombrelaterade händelser till andra brottsbekämpande myndigheter. Vi tillhandahåller också teknik för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation samt har ett medietekniskt laboratorium som bistår med alla former av mediebearbetning.

Prenumerera

Citat

Min viktigaste uppgift är att fortsätta utveckla Säkerhetspolisen att vara en modern, rättssäker och effektiv säkerhetstjänst.
Anders Thornberg, Säkerhetspolischef.
Det är viktigt att poängtera att problemet här inte är åsikter. Man får ha vilka åsikter man vill. Däremot får man inte begå våldsbrott.
Jonathan Peste, chefsanalytiker för kontraterror.
Det gäller att snabbt kunna växla om från lågintensivt till högintensivt arbete, och då blir myten påtagligare.
'Erik', en av Säkerhetspolisens spanare.