Halvårsrapport 1 september 1999 - 29 februari 2000

Halvårsrapport 1 september 1999 - 29 februari 2000 * Omsättningen uppgick till 351,4 Mkr (173,9 och proforma 304,7) och resultatet före skatt till 57,7 Mkr (21,7 och proforma 51,0). * Vinsten före skatt beräknas för helåret uppgå till 100-110 Mkr (54,0), vilket motsvarar en vinst per aktie efter skatt på 7,00-8,00 kr (6,19). * Resort cashflow förväntas uppgå till i storleksordningen 210-220 Mkr (119,6) under 1999/00. * Åre-Vemdalen, som ingår i koncernen från den 1 januari 2000, uppvisar innevarande säsong en mycket god resultatutveckling. * Liftkortsförsäljningen har för jämförbara enheter ökat med 13% jämfört med motsvarande period förra året. * SälenStjärnan har lagt bud på den norska skidanläggningen Hemsedal Skisenter AS. * Antal aktieägare har ökat med 680 (38%) till 2 500 sedan den 31 augusti 1999. * Antalet besökare på Sälen*s hemsida med säljsystemet Ski*Online var närmare 150 000 under januari och februari. Detta är SälenStjärnan AB ("Sälen*") Sälen* äger och driver skidanläggningarna Lindvallen, Högfjället, Tandådalen och Hundfjället i Sälen, Åre och Duved i Åre samt Björnrike och Vemdalsskalet i Vemdalen. Inom koncernen ägs eller förmedlas stugor och lägenheter med närmare 14 000 bäddar i Sälen och 5 000 bäddar i Åre och Vemdalen. Visionen är att Sälen* skall utveckla produkter för nya skidgenerationer och vara ett av de branschledande skidortsföretagen i Europa. Affärsidén är att erbjuda marknaden en högkvalitativ gästanpassad alpin vinterupplevelse. Den största intäktskällan är försäljning av liftkort. Marknadsandelen av liftkortsförsäljningen i Sverige uppgår till drygt 50%. Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick under perioden till 351,4 Mkr (173,9 och proforma 304,7). Koncernens resultat före skatt uppgick till 57,7 Mkr (21,7 och proforma 51,0). Omsättningens och kostnadernas fördelning framgår av nedanstående tabell. Åre-Vemdalen ingår i koncernen från och med den 1 januari 2000 och har påverkat omsättningen med 121,9 Mkr (proforma 102,3) och vinsten före skatt med 35,5 Mkr (proforma 27,4). Sälens Högfjällshotell ingår i koncernen från 1 oktober 1999 och påverkade periodens omsättning med 33,2 Mkr (proforma 28,5) och vinsten före skatt med 2,7 Mkr (proforma 2,4). Det riksdagsbeslut avseende regional nedsättning av sociala avgifter om 8%-enheter som gäller till 31 december 2000 har ännu inte godkänts av EU. Ett beslut från EU väntas komma inom de närmaste sex månaderna. Av försiktighetsskäl har fulla sociala avgifter för januari och februari 2000 belastat periodens resultat, vilket inneburit en merkostnad på 3,1 Mkr. Marknadsutveckling Trots en sen säsongstart i de svenska fjällanläggningarna har liftkortsförsäljningen i landet ökat kraftigt till och med februari 2000. God snötillgång samt ökad privat konsumtion har medverkat till att efterfrågan på alpin skidåkning i Sverige har ökat. Enligt SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation) ökade liftkortsförsäljningen i landet med hela 10% till och med februari 2000 jämfört med i fjol. SLAO bedömer att liftkortsförsäljningen under resterande delen av säsongen kommer att vara fortsatt god genom bra snöförhållanden, en sen påskhelg samt ett starkt bokningsläge i de svenska fjällanläggningarna. Pågående förvärv av Hemsedal Skisenter Sälen* lämnade den 19 januari ett villkorat erbjudande till aktieägarna i Hemsedal Skisenter AS. Budet innebar att för varje aktie i Hemsedal erbjöds 1 525 NOK kontant alternativt 18 nyemitterade aktier. Den 17 mars har Sälen* höjt budet till 1 610 NOK alternativt 19 nyemitterade aktier för varje aktie i Hemsedal. Det nya budet är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma i Sälen*. Aktieägare i Sälen* som innehar drygt 70% av rösterna står bakom det höjda budet. Vid full anslutning till kontanterbjudandet uppgår köpeskillingen till 112 miljoner NOK och vid full anslutning till aktieutbyteserbjudandet nyemitteras 1 319 740 B- aktier. Aktieägare motsvarande 45,5% av aktierna i Hemsedal har sedan den 19 januari accepterat erbjudandet. Hemsedals kommun, som äger 19% av aktierna i Hemsedal Skisenter, har för avsikt att på ett styrelsemöte den 22 mars ta beslut om försäljning av aktierna. Det finns även en norsk sammanslutning som har lämnat ett konkurrerande bud på Hemsedal Skisenter AS. Hemsedal har en marknadsandel på 14% av liftkortsförsäljningen i Norge. Under 1998 uppgick bolagets omsättning till ca 70 miljoner NOK och resultatet efter finansnetto till ca 4 miljoner NOK. För 1999 föreligger ännu inga officiella siffror. Bolaget bedriver verksamheter inom lift, logi, skidskola och restaurang. Anläggningen har en mycket hög lift- och pistkapacitet med bl a fyra moderna snabbgående stolliftar som tillåter en stor ökning av antalet skidåkande gäster. I Hemsedal finns ca 5 500 turistbäddar varav ca 200 ägs av skidanläggningen. Genom en ny kommunplan finns möjlighet att inom en period på tio år fördubbla antalet turistbäddar. Ett förvärv av Hemsedal är ytterligare ett steg i Sälen*s utveckling till en stor och finansiellt stark aktör inom europeisk vinterturism. Synergier finns inom försäljning med Sälen* nyutvecklade internetbaserade säljsystem Ski*Online. Samordningsfördelar finns vidare inom marknadsföring och inköp. Förvärvet medför även en geografisk riskspridning genom att Hemsedal är verksamt på en annan geografisk marknad. Teckningsperioden för Hemsedals aktieägare avslutas den 27 mars 2000 och affären beräknas kunna slutföras under mitten av april 2000. Verksamheten Förvärvet av Åre-Vemdalen slutfördes under slutet av december 1999 och bolaget ingår i koncernen sedan 1 januari 2000. Förvärvspriset uppgick till 253 Mkr och likviden utgjordes av 2 450 000 nyemitterade B-aktier samt 70 Mkr kontant. Den delen av köpeskillingen som översteg Åre- Vemdalens egna kapital per förvärvsdatum har hänförts till latent skattefordran på ej utnyttjade förlustavdrag samt till mark. Arbetet med nyförvärvade Åre-Vemdalen fortlöper planenligt. Skidanläggningarna i Åre och Vemdalen, som ingår i koncernen från den 1 januari 2000, uppvisar en mycket god omsättnings- och resultatutveckling innevarande säsong. En lyckad pris- och marknadsstrategi, ett fint snöläge och ökad privat konsumtion i landet är bidragande orsaker till den fina utvecklingen i Åre och Vemdalen. Efter en sen säsongstart och en ovanligt svag period under jul och nyår har försäljningen utvecklats mycket positivt. Liftkortsförsäljningen ökade under januari och februari med 22% och ackumulerat sedan säsongstart (inklusive Åre-Vemdalen från 1 januari) har liftkortsförsäljningen för jämförbara enheter ökat med 13% jämfört med i fjol till 163,6 Mkr. Av intäktsökningen avser 8% pris, varav 2% kan hänföras till sänkt ålder för gratis knattekort i Åre, och 5% av ökningen är volym. Antal besökare på Sälen*s hemsida med det online-bokningsbara säljsystemet Ski*Online ökar stadigt. Under januari och februari var antalet besökare på hemsidan nära 150 000. Ungefär 5% av antalet bokningar inom logi görs idag via hemsidan och Ski*Online. Därutöver bokas även en hel del skidskola, skidhyra och liftkort. Trenden att fler väljer att hyra sina skidor och att gå i skidskola har fortsatt. Under de tre senaste säsongerna har volymen uthyrda skidutrustningar i koncernens skidanläggningar i Sälen ökat med 60-70% och antalet elever i skidskolorna har ökat med 40-50%. Liftkortsförsäljningen i Sälen har under perioden ökat med 5% jämfört med förra året till 97,9 Mkr. Aktuell beläggningsgrad i egna och förmedlade stugor i Sälen för säsongen (julhelgen-1 maj) uppgår till 86% (82). När säsongen är slut beräknas beläggningsgraden att uppgå till 88% (84). Det innebär att beläggningsgraden i Sälen under de tre senaste säsongerna stärkts från 70% till ca 88%. I Åre och Vemdalen har liftkortsförsäljningen sedan 1 januari ökat med hela 26% till 65,7 Mkr jämfört med motsvarande period 1999. Från innevarande säsong har åldersgränsen för gratis knattekort sänkts från 10 år till 7 år vilket har givit ökade volymer sålda liftkort. Ett mycket fint snöläge i Åre har bidragit till ökade gästvolymer. Beläggningsgraden i egna stugor och lägenheter i Åre för säsongen (julhelgen - 1 maj) var 74% (67) per vecka 10. Kassaflöde Resort cashflow, vilket definieras som intäkter minus kostnader hänförliga till skidanläggningarna, uppgick under perioden till 116,8 Mkr (61,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 135,3 Mkr (112,9) och periodens kassaflöde efter investerings- och finansieringsverksamheterna uppgick till 50,1 Mkr (5,0). Investeringar Under perioden uppgick investeringarna till 626,8 Mkr (47,4) varav 555,1 Mkr har tillförts genom förvärven av Sälens Högfjällshotell och Åre- Vemdalen. Under föregående verksamhetsår har 33,4 Mkr nedlagts som avser stuginvesteringar i Sälen till innevarande säsong. Periodens investeringar avser främst färdigställande av dessa stugor. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick till 111,1 Mkr (57,0). Den räntebärande nettoskulden har under perioden ökat med 301,8 Mkr till 557,8. Genom förvärvade bolag har räntebärande skulder på 269,7 Mkr tillförts. Genomsnittlig räntekostnad (finansnetto/genomsnittlig nettoskuld) uppgick till 6,2 % (7,5). Förvärvet av Åre-Vemdalen har finansierats med en nyemission av 2 450 000 B-aktier till kurs 74,50 kr per aktie och kontant 70,0 Mkr. Personal Medelantalet anställda i Sälen uppgick till 535 vilket är en ökning med 145 personer jämfört med motsvarande period föregående år. Genom förvärvet av Sälens Högfjällshotell har 89 anställda tillförts koncernen. Medelantalet anställda i Åre-Vemdalen under januari och februari uppgick till 752 vilket är en ökning med 182 jämfört med motsvarande period i fjol. Den kraftiga ökningen är en effekt av att liftsystemen i Storhogna och Klövsjö samt centralanläggningarna i Vemdalen och Björnrike tillkommit. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick under perioden till 26,3 Mkr (11,8) varav 24,0 Mkr avser fakturering till dotterbolag. Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,8 Mkr (1,5). Aktien SälenStjärnans B-aktie är noterad på Stockholms Fondbörs OTC-lista sedan 1994. Antalet aktier uppgår till 9 539 750 st varav 456 000 st utgör A- aktier med tio röster per aktie och 9 083 750 st utgör B-aktier med en röst per aktie. Under perioden har antalet B-aktier ökat med 2 450 000 st genom en riktad nyemission till Investment AB Bure (publ) som förvärvslikvid för Åre-Vemdalen. Därutöver har 1 794 000 A-aktier under perioden omstämplats till B-aktier. Efter förvärvet av Åre-Vemdalen och genomförda omstämplingar har handeln i aktien ökat. Antalet aktieägare uppgick per den 29 februari 2000 till 2 500 vilket är en ökning med 680 (38%) sedan den 31 augusti 1999. Aktieägarrabatten, som innebär att aktieägare med innehav om minst 200 aktier i Sälen* får rabatter i koncernens skidanläggningar, omfattar nu även skidanläggningarna i Åre och Vemdalen. Rabatterna, som uppgår till 15%, erhålls vid köp av liftkort, skidskola och skidhyra. Utsikter för innevarande år Vinsten före skatt beräknas för helåret uppgå till 100 - 110 Mkr (54,0), vilket motsvarar en vinst per aktie efter skatt på 7,00 - 8,00 kr (6,19). Av försiktighetsskäl belastas prognostiserat resultat med 9 Mkr eftersom EU ännu inte godkänt de svenska reglerna om regional nedsättning av sociala avgifter. I helårsprognosen ingår Åre-Vemdalen 1 januari - 31 augusti med 53 Mkr. En justerad helårsprognos för Åre-Vemdalen 1 september 1999 - 31 augusti 2000 bedöms uppgå till ca 22 Mkr. Finansiell information Nästa delårsrapport är niomånadersrapporten september 1999 - april 2000 som publiceras den 20 juni 2000. Bokslutsrapporten för helåret september 1999 - augusti 2000 publiceras den 29 september 2000. På Sälen*s hemsida med adressen www.salen.com finns den finansiella informationen tillgänglig. OMSÄTTNINGENS OCH KOSTNADERNAS FÖRDELNING Omsättningens fördelning, mkr 1 september-29/28februari 1999/00 1998/99 1999/00 Del av koncernens omsättning, % Lift 171,1 94,5 49 Logi 54,5 25,4 16 Sportbutiker 38,6 28,1 11 Aktiviteter 15,6 9,5 4 Fastighet 20,3 10,2 6 Övrigt 1) 51,3 6,2 14 Summa 351,4 173,9 100 1) I övriga intäkter 1999/00 redovisas intäkter från restauranger i Åre- Vemdalen och Sälens Högfjällshotell. Kostnadernas fördelning, mkr 1 september-29/28 februari 1999/00 1998/99 1999/00 Del av koncernens kostnader, % Varukostnader 31,7 11,6 13 Personalkostnader 99,9 51,2 43 Reklamkostnader 20,5 11,2 9 Fastighetskostnader 23,7 15,1 10 Övriga kostnader 58,8 23,4 25 Summa 234,6 112,5 100 Under 1999/00 har Sälens Högfjällshotell tillkommit från 1 oktober 1999 och Åre-Vemdalen från 1 januari 2000. KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Tkr 1 september-29/28 1 september- februari 31 augusti Den löpande verksamheten 1999/00 1998/99 1998/99 Resort cashflow 116 825 61 380 119 625 Finansiellt netto -12 026 -9 460 -15 363 Betald skatt -4 765 -4 770 -8 390 Förändring av rörelsekapital 35 296 65 749 23 002 Kassaflöde från den löpande 135 330 112 899 118 874 verksamheten Kassaflöde från -146 719 -47 448 -53 502 investeringsverksamheten Kassaflöde från 61 467 -60 410 -56 395 finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 50 078 5 041 8 977 Likvida medel vid periodens början 60 975 51 998 51 998 Likvida medel vid periodens slut 111 053 57 039 60 975 NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE 1 september-29/28 februari 1 september- 31 (6 månader) augusti (12 månader) 1999 1998 1998 1997 1998 1997 1996 /00 /99 /99 /98 /99 /98 /97 Nyckeltal Proforma Proforma Räntabilitet på - sysselsatt kapital, % 8 7 5 5 11 10 8 - eget kapital, % 9 8 5 5 11 10 8 - totalt kapital, % 6 6 4 4 10 9 8 Bruttomarginal, % 33 34 35 38 38 39 36 Rörelsemarginal, % 20 21 18 20 22 23 22 Nettomarginal, % 16 17 12 14 17 16 14 Soliditet, % 36 37 41 38 47 44 41 29/28 februari 31 augusti 2000 1999 1999 1998 1999 1998 1997 Data Proforma Proforma per aktie Börskur 84,00 72,00 72,00 84,00 74,00 68,00 75,00 s, kr Antal 9 539 9 539 750 7 089 6 589 7 089 6 839 6 389 750 aktier, 750 750 750 750 750 st Vinst 4,19 3,81 2,21 2,22 6,19 4,22 3,47 efter skatt, kr Resort 12,25 10,83 8,66 8,83 16,9 15,4 13,8 cashflo w, kr Eget 59 56 47 48 51 48 47 kapital , kr Proformaredovisning 1998/99 inkluderar Åre-Vemdalen 1 januari-28 februari och Sälens Högfjällshotell 1 oktober-28 februari. Proforma 1996/97 inkluderar Tandådalen & Hundfjället. 1) Avser efter full konvertering av då utestående konvertibla skuldebrev. På grund av den ojämna säsongsintjäningen beräknas vinsten per aktie proforma 1999 och 2000 utifrån fulla antalet aktier 9 539 750 st trots att intjäningen på nyemitterade 2 450 000 aktierna endast omfattar perioden januari och februari. KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG, TKR 1 september-29/28 februari 1 september- 31 augusti 1999/00 1998/99 1998/99 1997/98 1998/99 Proforma Rörelsens intäkter 351 402 304 685 173 892 154 527 313 385 Handelsvaror -31 740 -24 241 -11 579 -9 912 -20 515 Personalkostnader -99 934 -87 461 -51 187 -44 131 -90 616 Övriga externa -102 903 -89 639 -49 746 -42 267 -82 629 kostnader Summa rörelsens -234 577 -201 341 -112 512 -96 310 -193 760 kostnader Resultat före 116 825 103 344 61 380 58 217 119 625 avskrivningar Avskrivningar -47 063 -38 048 -30 240 -26 580 -50 245 Resultat efter 69 762 65 296 31 140 31 637 69 380 avskrivningar Finansiellt netto -12 026 -14 287 -9 460 -10 014 -15 363 Resultat före skatt 57 736 51 009 21 680 21 623 54 017 Skatt -15 991 -14 004 -6 133 -6 172 -10 243 Minoritetsintressen -1 798 -656 - - - Periodens resultat 39 947 36 349 15 547 15 451 43 774 I proforma 1998/99 ingår Åre-Vemdalens resultaträkning 1 januari-28 februari 1999, Sälens Högfjällshotells resultaträkning 1 oktober-28 februari 1999 samt intäkter och kostnader från liftsystemen i Klövsjö och Storhogna och centralanläggningarna i Vemdalen och Björnrike vilka har tillkommit i koncernen till innevarande säsong. Avskrivningar har periodiserats med 60% av helårsprognos. RESULTAT FÖRE SKATT, PERIODFÖRDELAT, TKR 1999/00 1998/99 1997/98 September-november -42 889 -34 785 -30 793 December-februari 100 625 56 465 52 416 Mars-maj 56 733 40 192 Juni-augusti -24 396 -19 251 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG, TKR 29/28 februari 31 augusti 2000 1999 1999 1998 1999 Proforma TILLGÅNGAR Anläggnings 1 313 769 1 246 725 713 538 734 011 tillgångar 020 397 Omsättnings- 231 449 209 817 88 522 92 522 36 582 tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 1 545 218 1 455 813 806 060 770 593 837 919 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 561 277 535 580 331 302 689 360 075 838 Konvertibla - - - 12 000 - förlagslån (räntebärande) Minoritets- 5 440 3 926 - - - intressen Avsättningar (ej 37 527 35 263 58 239 54 272 60 167 räntebärande) Långfristiga skulder Räntebärande 618 655 569 272 286 302 966 280 375 457 Ej räntebärande 255 304 304 - 255 Kortfristiga skulder Räntebärande 16 675 47 208 8 832 10 962 13 364 Ej räntebärande 305 389 264 284 128 123 171 56 357 249 SUMMA EGET 1 545 218 1 455 813 806 060 770 593 KAPITAL OCH 837 919 SKULDER I proforma 1999 ingår Åre-Vemdalens och Sälens Högfjällshotells balansräkningar per 28 februari 1999. OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE Omsättning och resultat per verksamhetsområde 1 september-29/28 februari, mkr. Åre-Vemdalen omfattar perioden 1 januari-29/28 februari. Sälen Åre-Vemdalen 1999/00 1998/99 2000 1999 Omsättning 229,5 202,4 121,9 102,3 Kostnader -162,1 -134,0 -72,5 -67,3 Resultat före 68,4 49,4 35,0 avskrivningar 67,4 Redovisningen av Sälen*s verksamhetsområden har förändrats efter förvärvet av Åre-Vemdalen. De tidigare redovisade verksamhetsområdena Lindvallen och Tandådalen & Hundfjället har förts samman till verksamhetsområde Sälen tillsammans med det nyligen förvärvade Sälens Högfjällshotell. Åre- Vemdalen redovisas som ett eget verksamhetsområde. 20 mars 2000 Thorvald Sverdrup, verkställande direktör Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Sälen den 20 mars 2000 Lennart Danielsson Ola Blumenberg Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopersÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB AB Lindvallen AB SälenStjärnan AB (publ) Tandådalen & Hundfjället AB SE-780 67 Sälen SE-780 67 Sälen SE-780 67 Sälen Org nr 556097-6218 Org nr 556093-6949 Org nr 556104-4925 Tel +46-280-860 00 Tel +46-280-880 50 Tel +46-280-840 00 Fax +46-280-217 52 Fax +46-280-218 50 Fax +46-280-330 80 E-post:info@salen.com Internet:www.salen.com Åre Resort AB Vemdalen Lift AB Box 36, SE-830 13 Åre SE-840 92 Vemdalen Org nr 556097-2720 Org nr 556272-3378 Tel +46-647-133 50 Tel +46-684-151 00 Fax +46-647-133 60 Fax +46-684-151 49 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00360/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar