Kallelse Bolagsstämma

Aktieägarna i SälenStjärnan AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma lördagen den 11 december 1999 kl 11.00 i kon-gresshallen vid Sälens Högfjällshotell. Kaffe serveras från kl 10.30. Rätt att deltaga i bolagsstämman Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: * dels vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC AB ("VPC"), förda aktieboken senast den 1 december 1999, * dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 7 december 1999 kl 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bo-lagsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC senast den 1 december 1999. Anmälan till bolagsstämman Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till SälenStjärnan AB, Aktie-ägarservice, 780 67 Sälen, eller per telefon 0280-880 95, telefax 0280-218 50, alternativt via e-mail; aktieagarservice@salen.com. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefon-nummer samt aktieinnehav med fördelning av aktieslag. Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakt insändas före bolagsstämman. Ärenden På bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 1.Val av ordförande vid stämman, 2.Upprättande och godkännande av röstlängd, 3.Godkännande av förslaget till dagordning, 4.Val av en eller två justeringsmän, 5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, 6.Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredo- visning och koncernrevisionsberättelse, 7.Anförande av verkställande direktören, 8.Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncern- resultaträkningen och koncernbalansräkningen, 9.Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balans- räkningen, 10.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören, 11.Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, 12.Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, 13.Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter, 14.Beslut om styrelsens förslag om en riktad nyemission till Investment AB Bure om 2.450.000 aktier av serie B. Likviden utgörs därutöver av 70 Mkr kontant för Bure P & L AB som i sin tur äger 100% av aktierna i Åre-Vemdalen AB, 15.Beslut om styrelsens förslag att omstämpla 1.794.000 A-aktier till B- aktier, 16.Val av nomineringskommitté. forts C:WKALLELS 2. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med 3:00 kr (2:00) per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 15 december 1999. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom VPCs försorg den 20 decem-ber 1999. Ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningen i huvudsak av innebörd att: 1.Anpassning till regler i aktiebolagslagen 1.1val av revisorer skall ske i förekommande fall, 1.2kallelse till bolagsstämma skall ske genom Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter, 1.3den dag som anges i kallelse som sista dagen för anmälan om deltagande i bolags- stämman får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman, 1.4punkten "Val av protokolljusterare" förtydligas till lydelsen "Val av två justeringsmän", 1.5punkten "Godkännande av dagordningen" läggs till de ärenden som skall förekomma till behandling på ordinarie bolagsstämma, 1.6§7 ändras till följande lydelse: "För granskning av bolagets årsredovisning jämte räken-skaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma två revisorer med två revisorssuppleanter". 2.Övriga ändringar av bolagsordningen 2.1§5 ändras till följande lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 15.000.000 kronor och högst 30.000.000 kronor. Av bolagets aktier skall högst 2.250.000 st utgöras av A-aktier med tio röster per aktie och 27.750.000 st utgöras av B-aktier med en röst per aktie", 2.2§6, antal styrelseledamöter valda av bolagsstämman ökas från 4-8 till 4-9 st. Styrelsearvoden Aktieägare motsvarande ca 90% av rösterna föreslår att arvode till styrelsens ledamöter utgår med 390 Tkr (290) att fördelas inom styrelsen. Val av styrelse och revisorer Aktieägare motsvarande ca 90% av rösterna föreslår: omval för ytterligare ett år av styrelseledamöterna Sören Rung, Erik Paulsson, Mats Paulsson, Per Erlandsson, Bo Forsén, Olle Larsson, Jonas Wahlström och Thorvald Sverdrup samt nyval för ett år av Per-Henrik Berthelius, som representant för Investment AB Bure, - omval av auktoriserade revisorn Lennart Danielsson på fyra år samt nyval av aukto- riserade revisorn Ola Blumenberg på två år. Omval föreslås av auktoriserade revisorn Ulla-Britt Larsson som revisorssuppleant på två år och nyval av auktoriserade revisorn Mats Niss-Jonsson som revisorssuppleant på fyra år, samtliga representanter förÖhrlings PricewaterhouseCoopers. forts C:WKALLELS 3. Omstämpling av A-aktier Styrelsen föreslår, i enlighet med nedanstående aktieägares begäran, omstämpling av A-aktier till B-aktier enligt följande: Thorvald Sverdrup 50.000 A-aktier Erik Paulsson 912.500 A-aktier Sara Karlsson 93.750 A-aktier Svante Paulsson 93.750 A-aktier Mats Paulsson 644.000 A-aktier Efter omstämpling återstår 456.000 A-aktier. Dessa innehavs av Mats Paulsson 268.500 st, Fredrik Paulsson 93.750 st samt Stefan Paulsson 93.750 st. Nomineringskommitté Aktieägare motsvarande 90% av rösterna föreslår att följande personer skall ingå i nomi-neringskommitté för val och ersättningar till styrelsen: Mats Paulsson, Jonas Wahlström, Per-Henrik Berthelius och Knekt Mats Olofsson. Handlingar inför bolagsstämman Styrelsens förslag till beslut om nyemission, styrelsens redogörelse och revisorernas yttrande enligt 4 kap 6§ aktiebolagslagen med anledning av föreslagen riktad nyemission till Investment AB Bure samt förslaget till ny bolagsordning, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, med adress SälenStjärnan, Sälfjällsgården, 780 67 Sälen, fr o m den 3 december 1999 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Sälen den 17 november 1999 SälenStjärnan AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00290/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar