Kallelse till Extra bolagsstämma

Aktieägarna i SälenStjärnan AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 april 2000 kl 13.00 i Citykonferensens (Ingenjörshuset) Celsiussal på Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Kaffe serveras efter stämman. Rätt att deltaga i bolagsstämman Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: @ dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast tisdagen den 28 mars 2000, @ dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 31 mars 2000 kl 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC den 28 mars 2000. Anmälan till bolagsstämman Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till SälenStjärnan AB, Aktieägarservice, 780 67 Sälen, eller per telefon 0280- 880 95, telefax 0280-218 50, alternativt via e-mail; aktieagarservice@salen.com. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav med fördelning av aktieslag. Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakt in-sändas före bolagsstämman. Ärenden På den extra bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 1.Val av ordförande vid stämman, 2.Upprättande och godkännande av röstlängd, 3.Godkännande av förslaget till dagordning, 4.Val av en eller två justeringsmän, 5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, 6. Godkännande av styrelsens beslut att öka tidigare lämnat erbjudande till aktieägarna i Hemsedal Skisenter AS att överlåta sina aktier till SälenStjärnan AB (publ). För en aktie i Hemsedal Skisenter AS erbjuds 19 aktier i SälenStjärnan AB (publ) alternativt 1.610 NOK kontant mot tidigare 18 aktier i SälenStjärnan AB (publ) och 1.525 NOK kontant. Budet är villkorat av att ägare till mer än 90 procent av såväl röster som kapital accepterar erbjudandet. SälenStjärnan AB (publ) förbehåller sig dock rätten att fullfölja erbjudandet vid lägre anslutning. 7. Beslut om styrelsens förslag att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 2.639.480 kronor genom en till aktieägarna i Hemsedal Skisenter AS riktad nyemission av högst 1.319.740 aktier av serie B, envar aktie på nominellt två kronor. För 19 nyemitterade aktier i SälenStjärnan AB (publ) skall erläggas en aktie i Hemsedal Skisenter AS. De nyemitterade aktierna skall medföra rätt till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskapsår 1999/00. Styrelsens fullständiga beslut om nyemission, jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen 4 kap, 4 och 6 §§, kommer från och med fredagen den 31 mars 2000 att finnas tillgängliga hos bolaget och sänds till aktieägare som så begär. Sälen den 24 mars 2000 SälenStjärnan AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00670/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar