Sälen* lägger bud på Hemsedal Skisenter AS, Norges näst största skidanläggning

Sälen* lägger bud på Hemsedal Skisenter AS, Norges näst största skidanläggning * Ett förvärv av Hemsedal är ytterligare ett steg i Sälen*s utveckling till en stor och finansiellt stark aktör inom europeisk vinterturism. * Synergier finns inom försäljning, IT, marknadsföring och inköp. * Affären ger förbättrad lönsamhet och ökade kassaflöden. * Hemsedal bedöms ha en mycket stor utvecklingspotential. Styrelsen i SälenStjärnan AB, vars B-aktier är noterade på Stockholms Fondbörs OTC-lista, har beslutat att lämna ett villkorat erbjudande att förvärva samtliga aktier i Hemsedal Skisenter AS. Erbjudandet innebär att för varje aktie i Hemsedal erhålls antingen NOK 1.525 kontant eller 18 nyemitterade B-aktier i Sälen*. De nya aktierna äger rätt till utdelning för innevarande räkenskapsår. Vid fullt anslutande till kontanterbjudandet uppgår köpeskillingen för Hemsedal till NOK 106 miljoner. Vid fullt anslutande till aktiebyteserbjudandet emitteras 1.250.280 nya B-aktier i Sälen* motsvarande en köpeskilling på SEK 106 miljoner. Likviden bedöms överstiga Hemsedals egna kapital per förvärvsdatum med ca 35 miljoner SEK. Mellanskillnaden kommer i första hand att fördelas på befintliga anläggningstillgångar och eventuell resterande del blir goodwill. Styrelsen i Hemsedal rekommenderar sina aktieägare att acceptera Sälen*s erbjudande. Aktieägare motsvarande 45% av kapitalet och rösterna i Hemsedal har förbundit sig att acceptera erbjudandet. Därutöver har representanter för Hemsedals kommun, som äger 19% av aktierna i Hemsedal Skisenter AS, ställt sig positiva till förvärvet. Affären villkoras av godkännande från det norska näringsdepartementet. Sälen*s bud är villkorat av beslut vid extra bolagsstämma, som beräknas hållas i Sälen den 24 februari 2000. Aktieägare i Sälen*, som innehar ca 70% av kapital och röster, har förklarat sig positiva till det föreslagna förvärvet. Sälen*s erbjudande är även villkorat av att Sälen* blir ägare till mer än 90% av samtliga aktier i Hemsedal. Sälen* förbehåller sig dock rätten att fullfölja erbjudandet vid lägre anslutning. En redogörelse för affären kommer att skickas till Sälen*s aktieägare i god tid före den extra bolagsstämman. Sälen* har inga aktier i Hemsedal före offentliggörandet av detta bud. Sedvanligt prospekt beräknas att distribueras till Hemsedals aktieägare under senare delen av februari månad 2000. Aktieteckning beräknas ske under mars månad med likviddag i slutet av månaden. Hemsedal är Norges näst största skidort med en marknadsandel på 14% av liftkortsför-säljningen i Norge. Under 1998 uppgick bolagets omsättning till ca 70 miljoner NOK och resultatet före skatt till ca 4 miljoner NOK. Bolaget driver verksamheter inom lift, logi, skidskola och restaurang. Anläggningen har en mycket hög lift- och pistkapacitet med bl a fyra moderna snabbgående stolliftar som tillåter en stor ökning av antalet skidåkande besökare. I området finns idag ca 5.500 turistbäddar varav ca 200 ägs av Hemsedal Skicenter. Genom en ny kommunplan finns möjlighet att inom en period på tio år dubbla antalet turistbäddar i nära anslutning till skidanläggningen. Antalet aktieägare i Hemsedal Skisenter AS uppgår till drygt 700 st. Sälen*s förvärv av Åre-Vemdalen avslutades i slutet av december 1999. Ett förvärv av Hemsedal är ytterligare ett steg i Sälen*s utveckling till en stor och finansiellt stark aktör inom europeisk vinterturism. Synergier finns inom försäljning med Sälen*s nyutvecklade internetbaserade säljsystem Ski*Online. Synergier finns även inom marknadsföring och inköp. Förvärvet ger även riskspridning genom att Hemsedal verkar på en annan geografisk marknad än skidanläggningarna i Åre och Sälen. Koncernens årsomsättning beräknas uppgå till ca 700 Mkr, antalet anställda till ca 700 st och soliditeten vid full anslutning till kontanterbjudandet till ca 35%. För ytterligare information kontakta: Thorvald Sverdrup, VD 0280-880 80 Magnus Sjöholm, koncerncontroller 0280-880 90 Information om Sälen* återfinns på Information om Hemsedal återfinns på www.salen.com www.hemsedal.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar