Bokslutsrapport 1 september 2000-31 augusti 2001

SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2000 - 31 augusti 2001 Omsättningen ökade till 807 MSEK (692 MSEK och 797 MSEK pro forma) och resultatet före skatt uppgick till 79 MSEK (80 MSEK och 55 MSEK pro forma). Vinsten per aktie ökade till 5:70 SEK (5:19). Utdelningen föreslås ökas till 3:50 SEK (3:00) per aktie. Namnbyte från SälenStjärnan till SkiStar beslutades på en extra bolagsstämma den 11 september 2001. Ett bra bokningsläge och en förmånlig valutakurs förväntas bidra till en stark vintersäsong 2001/02. Eventuella frågor besvaras av: Thorvald Sverdrup, verkställande direktör, tel +46 280 880 80 Magnus Sjöholm, koncernekonomichef, tel +46 280 880 90 Bokslutsrapport 1 september 2000 - 31 augusti 2001 Detta är SkiStar SkiStar är noterat på Stockholms-börsens O-lista. Koncernen äger och driver alpindestinationer i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt i Hemsedal i Norge. Marknadsandelen av liftkortsför-säljningen i Sverige är 52%, i Norge 14% och totalt i Skandinavien 35%. Kärnverksamheten är alpin skid-åkning med gästens skidupplevelse i centrum. Övriga strategiska verk-samheter är logiförmedling, skid-skola och skiduthyrning. Visionen är att SkiStar skall skapa minnes-värda vinterupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. SkiStar ska vara ledande inom koncept, helhetssyn och utveckling. Omsättning och resultat Koncernens omsättning uppgick under perioden till 807 MSEK (692 MSEK och pro forma 797 MSEK) och vinsten före skatt till 79 MSEK (80 MSEK och pro forma 55 MSEK). Vinster per aktie ökade till 5:70 SEK (5:19). Föregående verksamhetsår ingick Åre-Vemdalen koncernen från 1 januari 2000 och Hemsedal Skisenter från 1 april 2000. I pro forma redovisas för-värvade bolag från 1 september 1999. Fjolårets höga resultat i förhållande till pro forma berodde på att koncernen då inte belastades med Åre-Vemdalens säsongsmässigt svaga resultat för perioden sep-tember - december 1999. Nyför-värvade Hemsedal uppvisar ett kraftigt förbättrat resultat under året medan verksamheten i Sälen påverkades negativt av den sena säsongstarten. Marknadsutveckling Säsongen 2000/01 ökade liftkorts- försäljningen i Sverige med 5% till 650 MSEK och i Norge med 13% till 540 MNOK - detta enligt statistik från branschorganisationerna SLAO (Svenska Liftanläggningars Organi-sation) respektive Norske Skiheisers Forening. Den genomsnittliga pris-ökningen uppgick till 7% i Sverige och 4% i Norge. Verksamheten Den sena säsongstarten i Sälen med-förde en svagare försäljning än normalt under verksamhetsårets in-ledande två kvartal. Under det tredje kvartalet skedde en stark återhämtning av försäljningen. Kon-cernens samtliga alpindestinationer hade bra förhållanden under senare delen av säsongen vilket resulterade i stärkta resultat. Under vinter-säsongen ökade liftkortsomsätt-ningen för jämförbara enheter med 30 MSEK (8%) till 419 MSEK. Priserna på liftkorten ökade i genomsnitt med 7%, vilket innebar en total volymökning på 1%. Koncernens marknadsandel av lift- kortsförsäljningen i Sverige sjönk med 1 %-enhet till 52% medan mark- nadsandelen i Norge steg med 2 %-enheter till 14%. Beläggningsgraden i egna och förmedlade stugor och lägenheter ökade under säsongen (jul - 1 maj) till 85% (81%) för jämförbara enheter. Åre-Vemdalen ökade under verk-samhetsåret omsättningen med 22 MSEK till 330 MSEK och resultatet före avskrivningar med 6 MSEK till 66 MSEK. Rörelsemarginalen stärk-tes till 10% (9). Verksamheten i Åre kom igång något senare än vanligt p g a ett svagt snöläge tidigt på sä-songen medan Vemdalen fick mycket natursnö tidigt på säsongen. Vem-dalen gynnades av att medverka på SkiStars välbesökta webbportal och antalet internetbokningar femfal-digades. Till säsongen 2000/01 ut-arrenderades samtliga backres-tauranger i Åre. Två mindre verksamheter förvärvades inom logiförmedling i Åre, vilket tillförde 1.400 bäddar, och en skiduthyr-ningsverksamhet. Till kommande säsong utarrenderas verksamheten på hotellet i Vemdalen och restau-ranger i Vemdalen och Björnrike till en extern operatör. Detta väntas medföra att lönsamheten i Vemdalen stärks verksamhetsåret 2001/02. Vemdalen, som tidigare var dotterbolag i Åre-Vemdalen-koncernen, organiseras numera di-rekt under moderbolaget SkiStar. Hemsedal hade stora ökningar av besökande gäster under vintern. Omsättningen steg med 30 MSEK till 110 MSEK och resultatet före avskrivningar förbättrades med 16 MSEK till 40 MSEK. Rörelsemar-ginalen stärktes till 22% (12). En tidig säsongstart, ett bra snöläge och gemensamma marknadsinsat-ser med Sälen i Danmark och i västra delarna av Sverige bidrog till den positiva resultatutvecklingen. I Sälen kom säsongen igång i full skala först i början av januari. Där- efter var omsättning och resultat tillfredsställande och den senare delen av säsongen blev mycket stark. Till säsongen 2000/01 ut- arrenderades verksamheten på Sälens Högfjällshotell. Omsätt-ningen minskade med 42 MSEK till 367 MSEK, men resultatet före av-skrivningar ökade med 8 MSEK till 125 MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 19% (15). Antalet aktieägare uppgick per 31 augusti 2001 till 3 046, vilket är en ökning med 245 (9%) sedan den 31 augusti 2000. Kassaflöde Resort cashflow, vilket definieras som intäkter minus kostnader hänförliga till alpindestinationerna, uppgick under verksamhetsåret till 231 MSEK (193). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 161 MSEK (76) och periodens kassaflöde efter investerings- och finansieringsverksamheterna uppgick till 12 MSEK (-1). Investeringar Investeringarna under verksamhets-året uppgick till 157 MSEK varav 60 MSEK avser investeringar av- sedda för den kommande säsongen 2001/02. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel uppgick till 72 MSEK (60) inklusive outnytt- jade krediter. Den räntebärande nettoskulden har under verksam-hetsåret minskat med 9 MSEK till 854 MSEK. Den genomsnittliga räntekostnaden(finansnetto/genom-snittlig räntebärande nettoskuld) uppgick till 5,5% (5,4). Den genomsnittliga räntebindningstiden på koncernens krediter var 1,6 år och genomsnittliga löptiden var 3,6 år. Personal Medelantalet anställda uppgick till 862, vilket är en minskning med 13 personer för jämförbara enheter jämfört med motsvarande period föregående år. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick under verksamhetsåret till 54 MSEK(46) varav 49 MSEK (40) avser fak- turering till dotterbolag. Resultatet efter finansnetto uppgick till 14 MSEK (-5) inklusive utdelning från dotterbolag med 20 MSEK. Investeringar 2001/02 Inför den kommande säsongen genomförs investeringar om ca 155 MSEK. I centrala Åre investeras i nya pister och snösystem. Nästa år planeras för två nya snabbgående 6-stolliftar. NUTEK (Närings- och Teknikutvecklingsverket) har bevil- jat 25% investeringsbidrag. I Åre kommer optionen att förvärva ute-stående aktier i Skidåkarna AB, som driver fem skiduthyrningar i Åre, att utnyttjas. I Hemsedal genomförs investeringar i utbyggnad av nya turistbäddar och snösystem. I Sälen investeras i nya stugor med 600 turistbäddar. Investeringen sker i två fastighetsbolag där SkiStars ägar-andel är 45%. Övriga delägare utgörs av Lima Jordägande Socknemän och Transtrands Jord-ägande Socknemän. Inför 2001/02 Ett effektivitets- och besparings- program har påbörjats och beräknas ge full effekt fr o m verksamhetsåret 2002/03. En extra bolagsstämma beslutade den 11 september 2001 att moderbolaget byter namn från SälenStjärnan till SkiStar. Boknings-läget är mycket starkt inför säsongen 2001/02, 12% bättre än vid motsvarande tid föregående år. Den svaga svenska kronan förväntas medverka till att många väljer att tillbringa sin semester i Sverige, vilket gynnar de svenska alpin- anläggningarna. Mycket talar i dags-läget för att SkiStar går mot en stark vintersäsong. Förslag till utdelning Styrelsen och verkställande direk-tören föreslår att utdelning lämnas med 3:50 SEK (3:00) per aktie. Sammanlagt uppgår föreslagen ut-delning till 34 MSEK (29), vilket utgör 61% (58) av resultatet efter skatt. Som avstämningsdag för att erhålla utdelning föreslås den 19 december 2001. Utdelningen beräknas utbetalas genom VPCs försorg den 27 december 2001. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls lördagen den 15 december 2001, kl 11.00, på Sälens Högfjällshotell i Sälen. Årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägarna i slutet av november och finns då även tillgänglig på bolagets kontor i Sälen samt på hemsidan www.skistar.com. Finansiell information På SkiStars hemsida, med adress www.skistar.com, läggs all finan- siell information ut så snart denna offentliggjorts. Delårsrapporter under verksamhetsåret 2001/02 offentliggörs enligt följande- tremånadersrapport 1 september - 30 november 2001, den 15 december 2001, - halvårsrapport 1 september 2001 - 28 februari 2002, den 20 mars 2002, - niomånadersrapport 1 september 2001 - 31 maj 2002, den 19 juni 2002. Bokslutsrapporten för verksam- hetsåret 2001/02 offentliggörs den 2 oktober 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00370/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00370/bit0001.pdf

Dokument & länkar