Avsiktsförklaring om försäljning av den danska verksamheten

SalusAnsvar har undertecknat en avsiktsförklaring om försäljning av den danska verksamheten SalusAnsvar Sak AB har undertecknat en avsiktsförklaring, som om den genomförs innebär att SalusAnsvar Sak AB säljer den danska verksamheten, SalusAnsvar Danmark AS, till det danska försäkringsbolaget ALKA forsikring. Den danska verksamheten sysselsätter 19 personer och är en ren skadeförsäkringsrörelse. 1997 uppgick premieintäkterna till DKK 40 miljoner och bolaget gjorde en förlust på DKK 10,2 miljoner. Reavinsten som uppstår vid en eventuell försäljning enligt avsiktsförklaringen kommer endast marginellt att påverka vinsten per aktie i SalusAnsvar AB (publ). ALKA forsikring är Danmarks 6:e största försäkringsbolag med en årlig premieintäkt på 1,5 milliarder kr. Koncernen har 1,2 miljoner kunder och 380 anställda. SalusAnsvar Sak AB ägs till 49 procent av SalusAnsvar AB (publ) och till 51 procent av Livförsäkrings AB SalusAnsvar. SalusAnsvar AB är en börsnoterad finanskoncern som erbjuder specialanpassade och konkurrenskraftiga försäkringar och andra finansiella tjänster till medlemmar i akademiker- och idéburna organisationer som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom dåvarande Salus Holdings förvärv av Ansvars försäkringsrörelse. Till redaktionen: För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta: Staffan Blomberg, verkställande direktör i SalusAnsvar AB (publ) telefon: 08-6655001 Anna Oxenstierna, informationschef, telefon: 08-6655369, 0708-158485 Fakta om ALKA forsikring ALKA forsikring är ett av Danmarks 6:e största försäkringsbolag och har i dagsläget en marknadsandel på 3,5% av den danska marknaden. ALKA forsikring säljer försäkringar till löntagare, organisationer och näringslivet. ALKA´s produkter kännetecknas av kvalitet och konkurrenskraftiga priser. 1997 fick koncernen ta emot ett europeiskt pris för bästa kundservice och skadebehandling 1997. ALKA i siffror 1997 (SEK) Bruttopremieintäkter 1.782 MSEK Antal anställda 380 st Antal kunder 1,2 miljoner Balansomslutning 4.519 MSEK Eget Kapital 765 MSEK Tillväxt i bruttopremier 6,3% Bruttoskadeprocent 78,6% Omkostnadsprocent Skadeförsäkring 22,5% Omkostnadsprocent Livförsäkring 7,5% Combined Ratio 101,1% Räntabilitet på Eget Kapital 23,2% Solvens 4.0 Faktablad om SalusAnsvar SalusAnsvar Koncernen [REMOVED GRAPHICS] Affärsidé SalusAnsvars affärsidé är att vara den ledande leverantören av privatekonomiska tjänster till medlemmar i akademiker- och idéburna organisationer. Strategi SalusAnsvar skall i samarbete med akademiker- och idéburna organisationer erbjuda specialanpassade och konkurrenskraftiga försäkringar och andra finansiella tjänster. Historik SalusAnsvar bildades 1997 genom dåvarande Salus Holdings förvärv av Ansvars försäkringsrörelse. SalusAnsvars Aktie SalusAnsvars B-aktie noterades den 2 januari 1997. Antal aktier A-aktier 7 048 050 B-aktier 14 354 025 Totalt 21 402 075 Största ägare, 97-12-31 Kapitalandel, % Röstandel, % Sveriges Läkarförbund 14,5 35,5 Ansvars Ömsesidig 11,7 21,4 Praktikertjänstsfären 7,2 18,1 E. Öhman JR 3,8 9,2 Övriga 62,8 15,8 Ledande befattningshavare Styrelseordförande Hans Cavalli-Björkman VD Staffan Blomberg vVD Bo Göthman Informationschef Anna Oxenstierna (1 SalusAnsvar AB (publ) 980630 971231 (MSEK) Periodens resultat före boksluts- dispositioner o skatt 13 16 Skatt -5 -13 Periodens resultat efter boksluts- dispositioner o skatt 8 3 Balansomslutning 1 047 1 017 Eget kapital 440 432 Soliditet, % 42,0 42,3 Soliditet efter full konvertering, % 56,2 55,7 (2 Avkastning på eget kapital ,% 3,6 1,2 Vinst per aktie efter full skatt, kr 0,37 0,28 Livförsäkringsverksamheten Premieinkomst, brutto 196 371 Tekniskt resultat 495 499 Konsolideringskapital 1131 1 253 Kollektiv konsolideringsgrad, % 126 135 Placeringstillgångar 5 257 4 701 Sakförsäkringsverksamheten Premieintäkt, brutto 522 1 018 Rörelseresultat efter 5 -101 koncernjusteringar Konsolideringskapital, ej proforma 188 173 Konsolidieringsgrad, ej proforma 39 39 Totalkostnadsprocent, netto % 126 142 Placeringstillgångar 1246 1289 Finansbolagsverksamheten Räntenetto 9,7 16,9 Kapitaltäckningsgrad, % 9,5 9,9 I/K tal 1,2 1,0 Utlåning 426 397 Inlåning 412 392 Fond- och kapitalförvaltning Fondförmögenhetsvolym 654 - Kapitalförvaltningsvolym ca 6 500 - (1 Proforma uppgifter på helårsbasis, (2 Omräknat till årsvärde

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.