Bokslutskommuniké januari-december 2000

AOXNewUser Bokslutskommuniké januari-december 2000 Positiv försäljningsutveckling - svagt finansnetto · Årets resultat före skatt uppgick till 9,4 MSEK (7,2). · Fortsatt stark försäljningstillväxt - försäljningen av sakförsäkringar i agenturrörelsen ökade med 26 procent och nyutlåning av medlemslån ökade med 52 procent. · Koncernens finansnetto försämrades med 9,1 MSEK jämfört med föregående år. · Negativ skadeavveckling i sakbolaget. Sakbolaget är under avveckling sedan den 1 januari 2000 och inga nya sakförsäkringsrisker tas. · FondNet introducerat - redan över 10 000 kunder. · Framgång i PPM-valet. · Avtal med Stockholms universitets studentkår avseende grupp- och sakförsäkringar. · Utdelning föreslås med 50 öre per aktie (50 öre), vilket motsvarar en direktavkastning på 3,1 procent (2,9). SalusAnsvar AB (publ) är en börsnoterad finansiell koncern. Verksamheten omfattar Bank, Fond- och Kapitalförvaltning samt Liv- och Sakförsäkring. SalusAnsvars affärsidé är att vara den ledande leverantören av privatekonomiska tjänster för medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. Verksamheten Affärsområden Under 2000 har arbetet inriktats på nyförsäljning, med målet att bygga upp och utveckla kundbasen. Flera av de befintliga avtalen har utökats till att omfatta ytterligare produkter samtidigt som ett flertal avtal har slutits med för SalusAnsvar helt nya organisationer. Affärsområde Akademiker har etablerade samarbeten med 28 akademikerorganisationer. Antalet kunder ökade under året från 160 000 till 180 000. Den totala marknaden uppgår till cirka 600 000 akademiker. Affärsområde Idéburna omfattar drygt 240 000 kunder och har etablerade samarbeten med flertalet nykterhetsorganisationer och kristna samfund. Totala marknaden uppgår till ca 620 000 medlemmar. Det finns cirka 300 000 studenter på högskolor och universitet i Sverige. De är en naturlig målgrupp för SalusAnsvar. Som ett första steg har ett avtal slutits med Stockholms universitets studentkår. Kåren, som är en av Sveriges största, omfattar ca 30 000 studenter. Avtalet träder i kraft 1 juli 2001, och innebär att SalusAnsvar blir huvudleverantör av sak- och gruppförsäkringar till kårens medlemmar. Strategiska allianser Ett långsiktigt samarbete inleddes fr o m 1 januari 2000 med Svenska Konsumentförsäkringar, som är försäkringsgivare. SalusAnsvar är generalagent för Svenska Konsumentförsäkringar AB och marknadsför, säljer och sköter kontakten med SalusAnsvars kunder. I samband med avtalets ikraftträdande övergick 65 personer till Svenska Konsumentförsäkringar AB. Ett samarbete med Fondmarknaden.se, under varumärket SalusAnsvar FondNet, har inletts, som innebär att SalusAnsvars kunder erbjuds en internetbaserad marknadsplats med drygt 800 fonder. Med SBAB har ett avtal tecknats. SalusAnsvar kan därigenom erbjuda sina kunder bolån, i första hand via Internet men även via telefon. Saco SalusAnsvar Försäkring AB är en strategisk allians med Saco och Sacos 26 medlemsförbund. Bolaget erbjuder sedan den 14 september medlemmar i Sacoförbunden som även är anslutna till Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, en kompletterande a-kasseförsäkring. Försäljning. Vid årets början beslöts att koncentrera försäljningen till vår egen säljorganisation och därmed avveckla franchise- och mäklarkanalerna. All kundkontakt sker numera via SalusAnsvar Call Center i Stockholm. Försäljningen av sakförsäkringar ökade med 26 procent och uppgick under året till 170,1 MSEK (134,8). Nyutlåning avseende medlemslån ökade med 52 procent och uppgick till 251,6 MSEK (165,5). Nyutlåning avseende bolån uppgick till 143,8 MSEK (0). Cirka 50 procent av bolåneansökningarna kommer idag via internet. Antalet fondandelsägare i SalusAnsvar Öhman Fonder uppgår till 7 747 personer, en ökning med 31 procent. PPM-valet blev en mycket stor framgång. Cirka 260 000 personer valde någon av SalusAnsvar Öhmans fonder och totalt placerades 803 MSEK, vilket motsvarar en marknadsandel på 2,0 procent. FondNet hade per 31 december 2000 fått 19 800 ansökningar, varav cirka 10 100 kunder hade öppnat konton sedan starten i juni. Nära 3 000 inkomstförsäkringar har sålts sedan försäkringen lanserades den 14 september. Driftskostnader Koncernens driftskostnader uppgick till 158,0 MSEK (178,9 pro forma). Sociala avgifter avseende optionsprogram för personalen har erlagts med närmare 0,2 MSEK. Framtidssatsningar Projekt "Brain" bygger en teknisk systemplattform, som ger helt nya möjligheter att integrera underliggande produktionssystem med huvudkanalerna Internet, Telefon och Brev. "Brain" är en viktig förutsättning för att bygga upp avancerade kund- och kampanjdatabaser. I "Brain" skapas en helhetsbild över kundens hela engagemang oavsett produktleverantör, transaktion och interaktion med bolaget. Helhetsbilden ger i sin tur stora möjligheter till fördjupad analys och därmed bättre möjlighet att möta kundens behov. Kunderna får därmed både ökad tillgänglighet och förbättrad kvalitet i kontakten med SalusAnsvars rådgivare. Via Internettjänsten får kunderna tillgång till en bred tjänsteportfölj och en helhetsbild av det egna privatekonomiska engagemanget hos SalusAnsvar. Arbetet med den tekniska plattformen är försenat cirka tre månader. Den nya Internetportalen beräknas lanseras för befintliga kunder under andra kvartalet. SalusAnsvars Internettjänst kommer också att erbjudas i samarbete med respektive organisation. Den tekniska plattformen utvecklas tillsammans med WM-data, som är totalansvarig för både projektledning och teknisk konstruktion. Systeminvesteringen bedöms bli i enlighet med ursprungligt investeringsbeslut. Projekt "Soul" utvärderar kontinuerligt hur kompetensutvecklingen ska bedrivas. Inom "Body" utvärderas nya och befintliga samarbetspartners. Koncernens resultat * Koncernen SalusAnsvar AB (publ) redovisar ett resultat före skatt på 9,4 MSEK (7,2). * Efter skatt var resultatet -3,1 MSEK (-3,8). Den beräknade skattekostnaden uppgår till 12,5 MSEK, varav 6,0 MSEK avser latent skatt. * Vinst efter skatt per aktie var negativ (neg). * Eget kapital per aktie var 19,95 SEK (20,59). * Resultatet i SalusAnsvar Bank AB inklusive finansbolaget uppgick till -14,7 MSEK (-8,0), före bokslutsdispositioner och skatt. Marknadsförings- och försäljningskostnader har belastat resultatet med 13,6 MSEK (1,8). * Resultatandelen före skatt i intressebolaget SalusAnsvar E. Öhman Investment Management AB (SÖIM) sjönk till 18,3 MSEK (32,5). * Resultatandelen före skatt i intressebolaget SalusAnsvar Sakförsäkring AB, som är under avveckling, uppgick till -30,5 MSEK (-32,2). Det negativa resultatet beror på en ökning av skadereserven, försämrad kapitalavkastning och engångskostnader i samband med avvecklingen av försäkringsrörelsen. * I samband med avtalet med Svenska Konsumentförsäkringar erhöll SalusAnsvar en provision, som uppgår till 35 MSEK och är av engångskaraktär. Den ingår i rörelsens intäkter. * Utvecklingen på kapitalmarknaden har påverkat koncernens resultat negativt med 9,1 MSEK jämfört med föregående år. Likviditet Koncernens likvida medel uppgick till 35,6 MSEK (98,8). Personal Per den 31 december 2000 var antalet anställda i koncernen, inklusive livkoncernen, 194 personer (261). Dessutom arbetade 43 personer som säljare på deltid. Investeringar Koncernens (inklusive livkoncernen) investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 6,7 MSEK (7,3). Härutöver har investeringar i IT-projekt gjorts i den utdelande koncernen med 27,1 MSEK (6,6), varav resultatet belastats med 6,1 MSEK (6,6). Moderbolaget Moderbolaget har under 2000 bedrivit agenturverksamhet avseende sakförsäkringar. Nettoomsättnigen uppgick till 141,9 MSEK (0). I nettoomsättningen ingår en provisionsintäkt av engångskaraktär på 35 MSEK. Moderbolaget bedrev ej egen rörelse föregående år. Moderbolaget redovisar ett resultat före skatt på -8,4 MSEK (49,3). Finansnettot uppgick till -32,9 MSEK (57,0). Finansnettot har belastats med 62,3 MSEK, som avser en nedskrivning av aktierna i SalusAnsvar Sakförsäkrings AB. Likviditeten inklusive placeringstillgångar uppgick till 242,3 MSEK (205,1). Likvida medel uppgick till 9,6 MSEK (14,8). Inga investeringar har gjorts under perioden (0). För ytterligare upplysningar, kontakta: Staffan Blomberg, VD och koncernchef, tfn 08-5554 5100, 0709- 116100, staffan.blomberg@salusansvar.se Samuel Norburg, koncerncontroller, tfn 08-5554 5107, 0709- 116107, samuel.norburg@salusansvar.se Elisabet Johansson, Investor Relations, tfn 08-5554 5009, 0709-116009, elisabet.johansson@salusansvar.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01040/bit0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar