Delårsrapport

Delårsrapport Januari - september 1999 * Högt skadeutfall i sakförsäkringsverksamheten under tredje kvartalet. * Genom beslutad strategisk allians kommer exponeringen mot sakförsäkring att påtagligt minska fr.o.m. år 2000. * Periodens resultat före skatt i den utdelande koncernen uppgick till 5,0 MSEK (12,3, för jan-sept 1998). * Räntabilitet på eget kapital uppgick till 0,5 procent (1,6). * Soliditeten var 36,0 procent (42,6, 1998-09-30). * Vinst per aktie uppgick till 0,07 SEK (0,25) vilket motsvarar 0,06 SEK efter full konvertering (0,22). * Resultatet i SalusAnsvar Bank inklusive finansbolaget uppgick till - 6,6 MSEK, före bokslutsdispositioner och skatt att jämföra med 2,8 MSEK. Betydande, resultatförda investeringar i uppbyggandet av bankverksamheten har planenligt gjorts. * Resultatandelen före skatt i intressebolaget SalusAnsvar E. Öhman Investment Management (SÖIM) uppgick till 12,6 MSEK att jämföra med 9,7 MSEK för motsvarande verksamhet och period föregående år. Resultatandelen före skatt i intressebolaget SalusAnsvar Sakförsäkringsaktiebolag uppgick till -8,1 MSEK (-5,3). Koncernens verksamhet Den 30 september ingick SalusAnsvar en strategisk allians med Svenska Konsumentförsäkringar. Alliansen innebär att SalusAnsvar fr.o.m. år 2000 kommer att sälja sakförsäkringar under eget namn men med Svenska Konsumentförsäkringar AB som försäkringsgivare. Bolaget ägs till 100 procent av Folksam. SalusAnsvar ansvarar för all marknadsföring, försäljning och kundkontakt. Alliansen innebär också att SalusAnsvar successivt kan frigöra cirka 300 miljoner kronor, som varit bundna i sakförsäkringsbolaget. Målet är att SalusAnsvar helt ska eliminera exponeringen mot sakförsäkring. Avtal och produkter Under tredje kvartalet har SalusAnsvar tecknat fem nya samarbetsavtal med bl.a. Vårdförbundet, Ingenjörsförbundet och Sveriges Universitetslärarförbund. Därmed har AO Akademiker utökat sin potentiella kundbas till att omfatta drygt 380.000 medlemmar, varav cirka 160.000 redan är kunder. I ett samarbete med State Street, en av världens största indexfondförvaltare, har en ny fondfamilj med etiska indexfonder lanserats av fondbolaget. Försäljning Försäljningsutvecklingen i koncernen är fortfarande mycket positiv. Antalet fondkunder ökade med 23 procent under tredje kvartalet och för hela perioden har antalet ökat med 63 procent. Försäljning av medlemslån ökade med 30 procent under tredje kvartalet. Sammanlagt uppgår nyförsäljning under perioden till cirka 100 miljoner kr. Inlåningsvolymen har ökat med 6,5 procent sedan årsskiftet. Sakbeståndet ökade med 27 miljoner kronor under samma period, en ökning med 5 procent. Kostnadsutveckling Periodens driftskostnader uppgick till 82,4 MSEK vilket är en minskning med 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Prognos Liksom i halvårsbokslutet lämnas ingen prognos för helårsresultatet. Detta främst med hänsyn till svårigheter att förutse skadeutvecklingen inom sakförsäkringsrörelsen. Koncernens resultat januari - september 1999 Koncernen SalusAnsvar AB (publ) redovisar ett resultat före skatt på 5,0 MSEK (12,3). Den beräknade skatten uppgår till 3,5 MSEK, som avser latent skatt. Koncernens soliditet har sjunkit från 42,6 procent till 36,0. Förändringen beror på en kortfristig upplåning i finansbolaget. Likviditet Koncernens likvida medel uppgick till 25,9 MSEK (100,0). Personal Per den 30 september 1999 uppgick antalet anställda i koncernen, inklusive livkoncernen och skadehanteringsverksamheten, till 260 personer (299). Från och med årskiftet övergår cirka 80 anställda till Svenska Konsumentförsäkringar AB. Investeringar Koncernens investeringar i maskiner och inventarier, inklusive livkoncernen, uppgick till 3,3 MSEK (5,4). Härutöver har investeringar gjorts i IT-system och projekt med 7,9 MSEK, som har belastat resultatet direkt. Moderbolaget Moderbolaget redovisar ett resultat före skatt på 18,2 MSEK (12,7). Nettoomsättning i moderbolaget uppgick till 0,3 MSEK (8,0). Föregående års nettoomsättning utgjordes av förvaltningsintäkter från E. Öhman J:or Fondkommission, som numera redovisas i SalusAnsvar E. Öhman Investment Management AB. Kapitalintäkterna samt utdelning uppgick till 23,9 MSEK (9,1). Den ökade kapitalintäkterna består av utdelning från SalusAnsvar Finans samt SalusAnsvar E. Öhman Investment Management. Likviditeten inklusive placeringstillgångar uppgick till 206,7 MSEK (219,3). Likvida medel uppgick till 23,0 MSEK (7,5). Inga investeringar har gjorts under perioden (0). Millennieskiftet Samtliga system är testade. Några störningar på grund av millennieskiftet förutses ej. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00430/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00430/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Prenumerera

Dokument & länkar