Delårsrapport januari-september 2001

Delårsrapport januari-september 2001 · Det i halvårsrapporten aviserade åtgärdsprogrammet löper enligt plan och den sammanlagda kostnadsbesparingen förväntas uppgå till 60 MSEK på årsbasis varav drygt 30 MSEK är hänförliga till den utdelande koncernen. · Ny fokuserad affärsidé bygger på renodling och koncentration samt tydligare styrning mot lönsamhet. · Ny organisation har implementerats per den 1 oktober. · Rörelseresultatet för perioden uppgick till -58,5 MSEK (-18,4). I rörelseresultatet ingår engångskostnader på 55,1 MSEK (0). · Koncernens resultat före skatt uppgick till -220,0 MSEK (5,3). Resultatet förklaras i huvudsak av första kvartalets förluster hänförliga till SalusAnsvar Sakförsäkrings AB, samt kostnader i samband med omstruktureringen. · [REMOVED GRAPHICS] SalusAnsvar AB (publ) är finansiell koncern noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 400.000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer. SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmarIntensivt omstruktureringsarbete under tredje kvartalet Periodens utåtriktade verksamhet har fokuserats på förankring av affärsidén och strategiförändringen hos primärkunderna d.v.s. medlemsorganisationerna. Den nya affärsiden har presenterats för ett 20- tal av SalusAnsvars kunder, både förbund och samfund. Reaktionerna har varit positiva och de ser goda möjligheter till fördjupade samarbeten där organisationens eget varumärke hamnar i fokus. Internt har verksamheten kretsat kring införandet av ny organisation, renodling av verksamheten och kostnadsöversyn. Organisationsförändringen innebär en uppdelning av den operativa verksamheten i fem resultatenheter: bank, sakförsäkring, kapital- och fondförvaltning, grupplivförsäkring och livförsäkring. Gruppliv- och livförsäkring tillhör den del av koncernen som drivs enligt ömsesidiga principer. Organisationen sjösattes den 1 oktober och antalet anställda har minskat med 53 personer. Den totala kostnaden för renodling och omstrukturering beräknas bli enligt plan (43 MSEK) varav kostnaderna för organisationsanpassningen beräknas bli 25 MSEK. Resterande belopp avser reservering för kostnader till följd av koncernens renodling. Den utdelande koncernens resultat belastas med kostnader för renodling och omstrukturering på 20,6 MSEK. Den totala kostnadsbesparingen beräknas till 60 MSEK varav drygt 30 MSEK är hänförliga till den utdelande koncernen. Kostnadsbesparingarna förväntas nå full effekt under tredje kvartalet 2002. Intäkterna under tredje kvartalet 2001 uppgår till 27,6 MSEK (29,7) vilket är en försämring med 7,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen förklaras till stor del av att SalusAnsvar under september månad förlorade cirka 4 dagars effektiv försäljning till följd av att en virusattack lamslog kontakten med underliggande system. Virusattacken och den skada som åsamkades av denna har medfört att SalusAnsvar vidtagit kraftiga åtgärder för att undvika att det upprepas. Samarbetet med den leverantör som har ansvar för drift av nätverk, IT- stöd och inte minst säkerheten är under genomlysning. Marknad och kunder SalusAnsvar har för närvarande samarbetsavtal med samtliga 26 SACO- förbund, Vårdförbundet, Praktikertjänst, fem studentkårer samt med de flesta nykterhetsorganisationer och kristna samfund. SalusAnsvar har drygt 400.000 kunder på en marknad som omfattar cirka 1,5 miljoner konsumenter. Under tredje kvartalet har SalusAnsvar förlängt avtalet avseende grupplivförsäkringar för Vårdförbundets drygt 110.000 medlemmar. Avtalet berör cirka 70.000 kunder. Efter periodens slut har även avtal gällande sakförsäkringar för Våra Gårdar förlängts. Koncernens resultat juli-september 2001 § Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -23,6 MSEK (-6,6). § Koncernens resultat före skatt uppgick till -25,0 MSEK (-7,9). Tredje kvartalets resultat har belastats med 11,7 MSEK i omstruktureringskostnader och 8.9 MSEK för reservering av kostnader till följd av koncernens renodling. I resultatet ingår även 3,7 MSEK i kostnader avseende nedskrivning av en osäker fordran. § Koncernens resultat efter skatt uppgick till -25,6 MSEK (-7,3). Den beräknade skatten uppgår till -0,5 MSEK (0,6) varav -0,5 MSEK avser latent skatt. § Resultat per aktie var negativt (neg). Rensat för omstruktureringskostnader, reserveringar och nedskrivningen av osäker fordran uppgick tredje kvartalets rörelseresultatet till 0,7 MSEK (-6,6). Koncernens resultat januari - september 2001 § Rörelseresultatet för perioden uppgick till -58,5MSEK (-18,4). § Koncernens resultat före skatt uppgick till -220 MSEK (5,3). Resultatet förklaras av det negativa resultatet från resultatandelen i intressebolaget SalusAnsvar Sakförsäkrings AB (i likvidation) samt av styrelsen tidigare beslutad nedskrivning av förvärvsgoodwill samt av ett förlagslån till SalusAnsvar Sakförsäkrings AB. Kostnaden för den tekniska plattformen "BRAIN" belastar den utdelande koncernens resultat under andra kvartalet med 30,8 MSEK. § Koncernens resultat efter skatt uppgick till -223,2 MSEK (0,2). Den beräknade skatten uppgår till -3,2 MSEK (-5,1) varav -3,2 MSEK (- 4,9) avser latent skatt. § Resultat per aktie var negativt (0,01). § Eget kapital per aktie var 9,02 SEK (20,10). § Resultatet i SalusAnsvar Bank AB, inklusive finansbolaget, uppgick till -16,4 MSEK (-10,8), före bokslutsdispositioner och skatt. § Resultatandelen före skatt i intressebolaget SalusAnsvar E. Öhman Investment Management AB (SÖIM) uppgick till 11,5 MSEK (17,5). § Resultatandelen före skatt i intressebolaget SalusAnsvar Sakförsäkringsaktiebolag, som har trätt i likvidation, uppgick till - 167,5 MSEK (-8,8) vilket inkluderar nedskrivning av förlagslån med 65,0 MSEK (0). Resultatpåverkan Driftskostnader jan-sep 2001 Koncernens driftskostnader, exklusive kostnader för IT-plattformen BRAIN och omstrukturering, reservering för renodling, uppgick till 98,4 MSEK (115,7), en minskning med 15 procent för motsvarande period föregående år. Kostnadsminskningen förklaras av effekter hänförliga till omstrukturering och renodling av verksamheten. Kostnadsföring av systeminvestering Systeminvesteringen i IT-plattformen BRAIN har belastat kostnaderna med 55,3 MSEK varav 30,8 MSEK påverkat den utdelande koncernens resultat. BRAIN är en viktig förutsättning för SalusAnsvars framtida verksamhet då den integrerar underliggande produktsystem med webb, kundtjänst marknadsdatabas och kraftfulla analysverktyg. Plattformen ger möjlighet till ökad kvalitet i kundmötet oavsett kanal. Utvecklingen på kapitalmarknaden Under tredje kvartalet 2001 har utvecklingen på kapitalmarknaden påverkat koncernens resultat negativt med -1,7 MSEK jämfört med motsvarande period förra året. Sammanlagt har utvecklingen på kapitalmarknaden påverkat delårsresultatet med -4,8 MSEK att jämföra med ett positivt bidrag på 15,0 MSEK för motsvarande period föregående år. Likviditet Koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 363,3 MSEK (429,2). Personal Vid periodens slut var antalet anställda i koncernen, inklusive livkoncernen och intressebolag, 148 personer (182). Dessutom arbetar 35 personer (45) som säljare på deltid. Investeringar (inklusive livkoncernen) Koncernens investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 3,5 MSEK (2,7). Härutöver har investeringar i IT-plattformen BRAIN och övriga IT-projekt belastat resultatet, i den utdelande koncernen, med 41,5 MSEK (8,2). Utsikter Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förväntas bli positivt. Målet för 2002 är att bolaget ska nå en avkastning på eget kapital på 10 procent. Koncernens långsiktiga finansiella mål är att nå en avkastning på eget kapital på 20 procent. Moderbolaget Moderbolaget har sedan den 1 januari 2000 bedrivit agenturverksamhet avseende sakförsäkringar (se resultatenhet sakförsäkring). Nettoomsättnigen uppgick till 77,1 MSEK (82,9). Nettoomsättningen utgörs till övervägande del av provisioner från sakförsäkringsagenturen. Moderbolaget redovisar ett resultat före skatt på -230,0 MSEK (11,6). Finansnettot uppgick till -4,4 MSEK (16,2). Under första kvartalet skrevs värdet på aktierna i SalusAnsvar Sakförsäkringsaktiebolag, som är under likvidation, ned med 118,5 MSEK till 0 SEK, dessutom skrevs ett förlagslån ned med 65 MSEK. Moderbolaget har i posten försäljningskostnader belastats med 24,9 MSEK avseende kostnad för IT- plattformen BRAIN. Kostnader för omstrukturering och renodling av koncernen har belastat moderbolaget med 18,1 MSEK (0). Likviditeten inklusive placeringstillgångar uppgick till 185,4 MSEK (254,0). Likvida medel uppgick till 14,8 MSEK (15,2). Inga investeringar har gjorts under perioden (0). jan- jan- jan- jul- jul- sep sep dec sep sep SalusAnsvar AB (publ), 2001 2000 2000 2001 2000 moderbolaget, MSEK Provisionsintäkter 75,6 82,9 141,5 23,4 24,3 sakförsäkringsagentur Övriga intäkter 1,5 0,0 0,4 0,2 0,0 Summa 77,1 82,9 141,9 23,7 24,3 Försäljningskostnader - -78,4 - -30,9 -23,9 105,3 107,3 Administrationskostnader -13,9 -12,1 -10,1 -11,3 -3,3 Rörelseresultat -42,1 -7,6 24,6 -18,5 -2,9 Finansnetto -4,4 16,2 13,2 -3,2 -1,1 Nedskrivning Sakbolaget, aktier - 0,0 -62,3 0,0 0,0 och förlagslån 183,5 Utdelning dotterbolag och SÖIM 0,0 3,0 16,2 0,0 0,0 Resultat före - 11,6 -8,4 -21,6 -4,0 bokslutsdispositioner och skatt 230,0 Operativa verksamheten Den del av koncernens verksamhet som kommer aktieägarna till del kallas för den utdelande koncernen vars resultat genereras av tre resultatenheter; Sakförsäkring, SalusAnsvar Bank och SalusAnsvar E. Öhman Investment Management AB. På följande tre sidor följer en redovisning av respektive resultatenhets verksamhet och resultat samt på sidan 11 finns en sammanställning över hur det konsoliderade resultatet uppstår. Resultatenhet Sakförsäkring (sakförsäkringsagenturen ) Tredje kvartalets försäljning av sakförsäkringar uppgick till 36 MSEK (46 MSEK). I jämförelsesiffran för år 2000 ingår 2,5 MSEK som såldes via externa kanaler som numer avslutats. Försäljning januari till september i år Under perioden har nyförsäljningen uppgått till 121,2 MSEK (130,1 MSEK). Sakförsäkringsmarknaden för konsument har präglats av kraftiga premiehöjningar som en konsekvens av negativt skadekostnadsutfall och negativ kapitalavkastning. SalusAnsvars allianspartner Svenska Konsumentförsäkringar har genomfört premiehöjningar avseende motorförsäkring på i genomsnitt 42 procent vilket försvårat försäljningen och antalet annullerade försäkringar har ökat jämfört med föregående år. Verksamheten En effekt av premiehöjningarna är att inkommande telefontrafiken ökat kraftigt jämfört med föregående år och antalet annullerade försäkringar har ökat väsentligt. Trots den ökade telefontrafiken har servicenivåerna utvecklats positivt då medelkötiden minskat. Verksamheten har fokuserats på att behålla nuvarande kunder och effekten har kunnat skönjas under tredje kvartalet då andelen förnyade motorförsäkringar ökat från 62,7 procent i förnyelsegrad till 69,0 procent. Stockutveckling och resultat Premiehöjningarna har lett till att marginalen per kund har ökat och även om antalet försäkringar minskat med 6,7 procent så har beståndet minskat marginellt och uppgår till 572,5 MSEK (575,5). Fördelat på produktslag innebär det att premievolymen för motorfordonsförsäkring uppgår till 264,9 MSEK (263,6). För civilförsäkringsbeståndet är volymen 212,0 MSEK (205,5) en ökning med 3,1 procent. Totalt har privatmarknadsbeståndet ökat med 7,8 MSEK, eller 1,7 procent sedan motsvarande period föregående år. Inom företagsförsäkring är volymutvecklingen negativ och beståndet har minskat med 10,1 procent vilket motsvarar en minskning med 10,8 MSEK. Minskningen förklaras delvis av att franchisekanalen liksom mäklarkanalen har avvecklats under året p g a bristande lönsamhet. Sakförsäkringsagenturens provisionsintäkter minskade med 0,9 MSEK under tredje kvartalet vilket är en direkt följd av att premievolymen minskat. Rensat för jämförelsestörande poster har delårsperiodens provisionsintäkter minskat med 2,2 procent. jan- jan-sep jan-dec jul-sep jul-sep sep Sakagenturen, MSEK 2001 2000 2000 2001 2000 Provisionsintäkter 75,6 82,9** 141,5 23,4 24,3 sakförsäkringsagentur Kostnader - -78,4 -107,3 -30,4 -23,9 103,9* Rörelseresultat -28,3 4,5 34,2 -7,0 0,4 sakförsäkringsagentur * I posten ingår en engångskostnad för IT-plattformen BRAIN med 24,9 MSEK, samt omstruktureringskostnader och kostnader för renodling om 7,3 MSEK. ** Posten innehåller en jämförelsestörande engångsintäkt på 5,6 MSEK som följde i beståndsöverlåtelsen till Sv. Konsumentförsäkringar. SalusAnsvar Bank Försäljning Nyutlåning avseende medlemslån kvartal 3 uppgick till 33,4 MSEK (48,7 ). Avvikelsen jämfört med föregående år förklaras delvis av en allmän nedgång i marknaden till följd av en dämpad konsumtionsvilja sedan årskiftet. Den nya organisationen leder till en tydligare ansvarsfördelning och resultatansvar vilket leder till en effektivare försäljning. Försäljningsutvecklingen i Bankens nya organisation har förstärkt denna uppfattning. Bostadskrediter förmedlade för SBAB:s räkning, ett samarbete som inleddes våren 2000, uppgick till 55,1 MSEK (75,5). Den Internetbaserade fondmarknadsverksamheten, FondNet, har lockat drygt 16.000 kunder att öppna konto. Av dessa har 1.264 personer (0) startat ett månadssparande. Dessvärre har marknadsklimatet medfört att endast cirka 10 procent av kunderna har aktiverat ett sparande på FondNet vilket också återspeglas av att förvaltad volym uppgick till 82 MSEK. FondNet verksamheten är provisionsbaserad och intäkterna har inte nått upp till bolagets förväntningar. In- och utlåningsvolymer Inlåningsvolymen uppgår till 470,5 MSEK (419,3 MSEK). Utlåningsvolymen i egen bok uppgick till 573,5 MSEK (531,4) och är i stort sett oförändrad jämfört med kvartal 2. Bolån förmedlade för SBABs räkning uppgick till 334,2 MSEK (287,5). Kreditförluster Kreditförlusterna är fortsatt små och hittills i år har 0,1 MSEK (0,4) bokförts. Resultat Resultatenhetens resultat genereras av verksamheten i SalusAnsvar Bank AB samt SalusAnsvar Finans AB. Periodens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -16,4 MSEK (-10,8). Produktenheten har i posten administrationskostnader belastats med 5,9 MSEK avseende kostnader för IT-plattformen BRAIN, samt 2,6 MSEK avseende omstrukturering. Resultatet har även belastats med nedskrivning av en osäker fordran på 3,7 MSEK. jan- jan- jan- Jul- jul- sep sep dec sep sep Produktenhet Bank, MSEK 2001 2000 2000 2001 2000 Räntenetto 13,0 14,2 19,4 3,5 5,2 Övriga intäkter 1,4 0,6 1,2 0,4 0,2 Försäljnings- och -8,5 -9,6 -13,6 -2,4 -3,0 marknadsföringskostnader Administrationskostnader -22,2 -15,7 -21,4 -6,6 -5,7 Kreditförluster -0,1 -0,4 -0,3 0,0 -0,4 Rörelseresultat före -16,4 -10,8 -14,7 -5,1 -3,7 bokslutsdispositioner och skatt Resultatenhet Fond- och kapitalförvaltning (SÖIM) Försäljning Antalet andelsägare uppgick den 30 september till 7.428 (7.611) personer och antalet månadssparare till 2.815 (3.624) personer. Nedgången i kundantalet förklaras främst av en fortsatt negativ marknadsutveckling. Volymer Fondförmögenhetsvolymen uppgick den 30 september till 3.321 MSEK (2.919) och kapitalförvaltningsvolymen till 6.485 MSEK (7.786). Fondvolymen minskade med 821 MSEK under kvartalet, där nettouttagen utgjorde 110 MSEK och nedgångar i marknadsvärden utgjorde 711 MSEK. Kapitalförvaltningsvolymen minskade med 210 MSEK under kvartalet. Nettouttagen utgjorde 7 MSEK och nedgångar i marknadsvärden utgjorde 206 MSEK. Resultat SalusAnsvar AB:s resultatandel i SalusAnsvar E. Öhman Investment Management AB uppgår till 11,5 MSEK (17,5) vilket är en försämring med 34,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatnedgången beror på sjunkande förvaltningsvolymer, lägre uttag av förvaltningsarvoden och minskade provisioner i kapitalförvaltningsbolaget. Resultatandelen i fondbolaget ökade däremot något. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01140/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT01140/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Dokument & länkar