SalusAnsvar - kommuniké från ordinarie bolagsstämma 1999

SalusAnsvar - kommuniké från ordinarie bolagsstämma 1999 Vid ordinarie bolagsstämma idag fastställde stämman moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningen, samt beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet för 1998 års förvaltning. Stämman beslutade att lämna utdelning för verksamhetsåret 1998 med 0,40 kr per aktie. Utdelningen utbetalas den 1 juni 1999. På stämman omvaldes Anders Milton, Gillis Cullin, Göran Edbom, Jerry Fredriksson, Mikael Nachemson, Sven Erik Ragnar, Benny Ruus och Staffan Blomberg till ordinarie styrelseledamöter samt nyvaldes Claes Dinkelspiel. Styrelsens ordförande, Hans Cavalli-Björkman, som avböjt omval, avtackades av aktieägarna genom vice ordföranden Anders Milton. Lars-Ola Andersson omvaldes som revisor och Hans Stenberg nyvaldes. Till revisorssuppleanter omvaldes Elisabeth Sterner samt nyvaldes Lars de Mander. Stämmotal och kvartalsrapport I sitt stämmotal föredrog verkställande direktören även första kvartalets resultat. Någon prognos för 1999 lämnades ej. Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade att ändra bolagsordningen för att anpassa densamma till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 1999. Stämman beslutade även att ändra gränsen för det antal aktier av serie B som får utges från nuvarande 30.000.000 aktie till 40.000.000 aktier. Claes Dinkelspiel vald till ny styrelseordförande Vid det anslutande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Claes Dinkelspiel till ny ordförande och Anders Milton omvaldes till vice ordförande. Vidare beslutades att delårsrapporten för halvåret, istället för som tidigare angivits, lämnas den 20 augusti 1999. Styrelsen för SalusAnsvar AB (publ) SalusAnsvar är en börsnoterad finansiell koncern som säljer privatekonomiska tjänster till medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. Verksamheten omfattar Bank, Fond- och Kapitalförvaltning samt Liv- och Sakförsäkring. Koncernen har cirka 250 anställda och ett 90-tal Franchisetagare. Till redaktionen: För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta SalusAnsvar AB (publ): Staffan Blomberg, VD, 08-5554 5100, 0709-11 61 00 Anna Oxenstierna, Chef Information, 08-5554 5369, 0709-11 63 69 Claes Dinkelspiel - Född den 11 februari 1941 i Stockholm, Sverige Civilekonom, MBA Majoritetsägare och styrelseordförande i E. Öhman J:or AB Övriga Styrelseuppdrag Platzer Fastigheter AB, ordförande BoKredit AB, ordförande Gummesson Gruppen AB, ordförande Fastighets AB Trianon, ordförande E. Öhman J:or Fondkommission AB, ordförande E. Öhman J:or AB, ordförande Innehav i SalusAnsvar AB, privat 52.500 Genom bolag: 774.999 A-aktier och 326.000 B-aktier. För ytterligare information kontakta Claes Dinkelspiel, 08-402 51 91 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Prenumerera

Dokument & länkar