Salusansvar AB (publ) kvartalsrapport 1999:1

SALUSANSVAR AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1999:1 1 @ Resultat före skatt i den utdelande koncernen uppgick till 1,2 MSEK (6,5 MSEK jan-mars 1998). Den beräknade skatten uppgår till 2,0 MSEK. Räntabiliteten på eget kapital blir således negativ. 2 @ Soliditeten ökade till 46 procent (44 procent 1998-12-31). 2 @ Resultat per aktie, efter skatt, uppgick till -0,04 SEK (0,97 ), vilket 2 motsvarar -0,03 SEK efter full konvertering (0,87 ). @ Resultatandelen före skatt i intressebolaget SalusAnsvar 1 Sakförsäkringsaktiebolag uppgick till - 4,4 MSEK (1,2 ). Hela försämringen kan hänföras till bilförsäkringsrörelsen. Beståndet uppvisade en tillväxt på drygt 5 MSEK. @ Resultatandelen före skatt i intressebolaget SalusAnsvar E Öhman Management 1 uppgick till 4,6 MSEK att jämföra med 3,5 MSEK (intresseandel plus förvaltningsintäkter). Antalet andelsägare ökade med 24 procent eller drygt 750 st och uppgår till cirka 3.900 st. VERKSAMHET SalusAnsvar säljer privatekonomiska produkter och tjänster till medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. Bolaget har drygt 400.000 kunder som sparar, lånar och försäkrar i SalusAnsvar. Bolaget har sedan det bildades i juli 1997 genomgått en kraftig strukturell och finansiell förändring som omfattat försäljning av verksamheter, beståndsöverföringar, sammanslagningar av verksamheter m.m.. Av denna anledning är motsvarande periodsiffror ej helt jämförbara. Verksamheten har under perioden främst ägnats åt att bredda kundbasen samt att öka försäljningen. Arbetet har därför inriktats på att fördjupa relationerna med våra utvalda organisationer. Detta har resulterat i ett antal nya avtal inom affärsområdet Akademiker samt en förbättrad kunskap om SalusAnsvar affärsidé och verksamhet. Driftkostnaderna fortsätter att minska under perioden vilket återspeglar effekten av nya rapportrutiner och en förbättrad kostnadskontroll. KONCERNENS RESULTAT Koncernen SalusAnsvar AB (publ) redovisar för kvartalet, 1999:1, ett resultat 1 före skatt på 1,2 MSEK (6,5 ). Den beräknade skatten uppgår till 2,0 MSEK, varav 1,2 MSEK avser latent skatt på Resultatandelen från SalusAnsvar E Öhman Management. Denna positiva resultatandel kan ej kvittas mot den negativa från 2 SalusAnsvar Sak AB. Räntabiliteten på eget kapital blir således negativ (4,7 2 procent). Resultat per aktie, efter skatt, blev -0,04 SEK (0,97 ). Soliditeten 2 2 var 45,6 procent (44,3 ). Eget kapital uppgick till 452,1 MSEK (453,0 ) vilket 2 motsvarar 21,12 SEK per aktie (21,17 ). Resultatandelen i SalusAnsvar E. Öhman Investment Management, som ägs till 50 1 procent av koncernen, uppgick till 4,6 MSEK (-0,4 ). Resultatandelen i SalusAnsvar Sakförsäkringsaktiebolag, som ägs till 49 1 procent av koncernen, uppgick till -4,4 MSEK (1,2 ). Millenniumskiftet Arbetet med att säkerställa koncernens IT-system inför millenniumskiftet fortgår enligt plan och SalusAnsvars bedömning är att millenniumproblematiken är under god kontroll. Likviditet Moderbolagets likviditet, inklusive marknads-värderade placeringstillgångar, 2 uppgick per den 31 mars 1999 till 179,0 MSEK (178,7 ). Koncernens likvida 2 medel uppgick till 68,9 MSEK (50,0 ). Personal Per den 31 mars 1999 uppgick antalet fast anställda i koncernen, inklusive 2 Liv-koncernen och skadehanteringsverksamheten, till 241 personer (256 ) 1 @ Jämförelsetal avseende jan-mars 1998 utgörs av halva halvårsresultatet 1998-06-30 utan korrigeringar för jämförelsestörande förändringar i verksamheten. 2 @ Jämförelsetal avser helårsresultatet 1998, respektive balansräkning för 1998-12-31 Investeringar Koncernens investeringar i maskiner och inventarier, inklusive livkoncernen, uppgick till 0,6 MSEK. KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG @ [REMOVED GRAPHICS] KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE [REMOVED GRAPHICS] @ FINANSIERINGS- & KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG [REMOVED GRAPHICS] @ Finansiella tjänster och bank Under perioden har verksamheten bedrivits i SalusAnsvar Finans AB. Den 27 maj 1999 kommer större delen av verksamheten att överföras till SalusAnsvar Bankaktiebolag. [REMOVED GRAPHICS] Fond och Kapitalförvaltning Under perioden har fonderna utvecklats positivt och antalet andelsägare ökade med 24 procent under perioden eller med drygt 750 st och uppgår per den sista mars till 3.900 st. Fonderna har haft en blandad utveckling där både positiva och negativa avvikelser mot index förekommit. De nystartade fonderna, Varumärkesfonden, Europafonden, Resurs- och miljöfonden står sig väl vid en jämförelse med motsvarande fonder. [REMOVED GRAPHICS] * SAKFÖRSÄKRING Periodens resultat i SalusAnsvar Sakförsäkringsaktiebolag, före skatt, uppgick 2 till -6,1 MSEK (-4,3 ). Premieintäkten brutto uppgick till 143,5 MSEK 2 (260,8 ). Förändringen av premieintäkten brutto förklaras till stor del av försäljningen av verksamheten i Norge och Danmark. 1 Periodens driftkostnader brutto uppgick till 36,0 MSEK (84,1 , inklusive Norge 1 och Danmark) vilket motsvarar en driftkostnadsprocent på 25 procent (32 ). Driftkostnaderna netto, dvs efter mottagna återförsäkringsprovisioner, uppgick 1 till 16,2 MSEK (36,4 , inklusive Norge och Danmark). @ * Jämförelsetal för kvartalet 1998:1 utgörs av halva halvårsresultatet 1998-06-30 utan korrigeringar för jämförelsestörande förändringar i verksamheten. @ @ * Jämförelsetal för kvartalet 1998:1 utgörs av halva halvårsresultatet 1998-06-30 utan korrigeringar för jämförelsestörande förändringar i verksamheten. @ @ * Jämförelsetal för kvartalet 1998:1 utgörs av halva halvårsresultatet 1998-06-30 utan korrigeringar för jämförelsestörande förändringar i verksamheten. * SalusAnsvar Sak AB redovisas i den utdelande koncernen som andel i intressebolag eftersom det ägs endast till 49 procent av SalusAnsvar AB (publ). Sakkoncernen omfattar förutom SalusAnsvar Sak AB följande bolag: Ansvar Affärsutveckling, Ansvar Fastighetsförvaltning, Ansvar Service AB, Motor Union Assuransfirma AB, SalusAnsvar Danmark A/S, SalusAnsvar Liv Norge A/S 2 Kapitalavkastningen uppgick till 11,8 MSEK (35,3 ). SalusAnsvar Sak AB har under perioden haft en fortsatt försiktig placeringsstrategi med 7 % av tillgångarna placerade i aktier. 2 Konsolideringskapitalet per den 30 mars 1999 uppgick till 316 MSEK (323 ). Försäkringsbeståndet har under perioden ökat med drygt 5 MSEK. Resultaträkning SalusAnsvar SAK AB - koncernen [REMOVED GRAPHICS] BALANSRÄKNING SALUSANSVAR SAK AB [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] @ NYCKELTAL [REMOVED GRAPHICS] SalusAnsvar AB´s andel i SalusAnsvar SAK AB´s resultat [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] Ekonomisk information Besök gärna vår hemsida www.salusansvar.se @ Halvårsrapport avseende januari-juni, den 18 augusti 1999. @ Delårsrapport avseende januari-september, den 3 november 1999. @ Bokslutskommuniké avseende helår 1999, februari 2000. @ Årsredovisning 1999, april 2000. @ Stockholm den 20 maj 1999 SalusAnsvar AB (publ) Staffan Blomberg VD, koncernchef Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. SalusAnsvar är en börsnoterad finansiell koncern som erbjuder privatekonomiska tjänster till medlemmar i Akademiker- och Idéburna organisationer. Företaget bildades 1997 i samband med att Salus Holding förvärvade Ansvars försäkringsrörelse. Verksamheten omfattar Bank, Fond- och Kapitalförvaltning samt Liv- och Sakförsäkring. SalusAnsvars affärsidé är att vara den ledande leverantören av privatekonomiska tjänster för medlemmar i akademikerorganisationer och idéburna organisationer. Till redaktionen För ytterligare upplysningar, kontakta: Staffan Blomberg, verkställande direktör i SalusAnsvar AB, tfn 08-5554 5100, 0709-11 61 00 Bo Göthman, v VD, Koncernsupport, tfn 08-5554 5007, 0709-11 60 07 Anna Oxenstierna, informationschef, 08-5554 5369, 0708-15 8485 @ * Jämförelsetal för kvartalet 1998:1 utgörs av halva halvårsresultatet 1998-06-30 utan korrigeringar för jämförelsestörande förändringar i verksamheten. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00410/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00410/bit0002.doc

Om oss

SalusAnsvar är en börsnoterad koncern som erbjuder försäkringar och finansiella tjänster till medlemmar i akademikerorganisationer samt organisationer och samfund i frikyrko- och nykterhetsrörelsen som företaget har särskilda samarbetsavtal med. SalusAnsvar bildades 1997 genom en sammanslagning av finanskoncernen Salus och försäkringsbolaget Ansvar.

Prenumerera

Dokument & länkar